МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Покана за Общо събрание на КВО
10.05.2022
                    Програма за развитие на селските райони «Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони» ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново,...
виж повече
Списък отхвърлени проекти по процедура BG06RDNP001-19.560
10.05.2022
виж повече
Списък недопуснати до ТФО по процедура BG06RDNP001-19.560
05.05.2022
виж повече
Покана за обществено обсъждане на промени в СВОМР
26.04.2022
Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР   Дата на обявяване : 26.04.2022 г. Дата на приключване : 05.05.2022 г. СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Дряново и Трявна, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-45/30.04.2018 г. по подмярка...
виж повече
Обществено обсъждане на процедури по мерки ПРСР 4.1, ПРСР 4.2 и ПРСР 6.4.1
11.02.2022
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за обществено обсъждане проекти на Насоките за кандидатстване по три процедури:  - №BG06RDNP001-19.621 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ в ИСУН2020. -№BG06RDNP001-19.622 - МИГ Дряново - Трявна...
виж повече
Обществено обсъждане на проект на процедура по Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
11.02.2022
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.378 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на...
виж повече
Списък на отхвърлени проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.506
17.01.2022
СПИСЪК НА предложените за отхвърляне проектни предложения по ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.506, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“  
виж повече