МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.081 МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Тр
16.03.2020
Съгласно т.24.4 от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидат в процедура може да иска разяснения по документите за кандидатстване в срок до 10 дни преди изтичането на срока за кандидатстване, но не по-късно от 13.03.2020 г. на е-mail: migdt@abv.bg Разясненията се утвърждават от Председателя на МИГ “Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана  или оправомощено от него лице. Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 5 дни...
виж повече
Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.081 МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Тр
12.03.2020
Съгласно т.24.4 от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидат в процедура може да иска разяснения по документите за кандидатстване в срок до 10 дни преди изтичането на срока за кандидатстване, но не по-късно от 13.03.2020 г. на е-mail: migdt@abv.bg Разясненията се утвърждават от Председателя на МИГ “Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана  или оправомощено от него лице. Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 5 дни от...
виж повече
Удължен е срокът за кандидатстване по BG16M1OP002-3.023 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000"
26.02.2020
Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ удължава срока за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.023 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”,приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна...
виж повече
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР , обявява процедура за подбор на проекти за БФП мярка ОПРЧР 02 -Добри и безопасни условия на труд
21.02.2020
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “ Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна “   Процедурата е във връзка с изпълнението...
виж повече
Информационна кампания във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР
18.02.2020
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.   П...
виж повече
Втори прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райо
18.02.2020
  Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява втори срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма...
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО на 05.03.2020 г.
17.02.2020
ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373     П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган   От:...
виж повече