МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР , обявява процедура за подбор на проекти за БФП мярка ОПРЧР 02 -Добри и безопасни условия на труд
21.02.2020
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “ Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна “   Процедурата е във връзка с изпълнението...
виж повече
Информационна кампания във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР
18.02.2020
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.   П...
виж повече
Втори прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райо
18.02.2020
  Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява втори срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма...
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО на 05.03.2020 г.
17.02.2020
ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373     П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган   От:...
виж повече
Покана за общо събрание на КВО на 17.02.2020 г.
30.01.2020
ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373     П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган     От:...
виж повече
Стартира приемът за подбор на проекти по процедура BG05M9OP001-2.075 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна"
24.01.2020
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.075 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна" Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа...
виж повече
Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по Мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“
22.01.2020
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG05M9OP001-1.081 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“,...
виж повече