МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Подписано Споразумение за изпълнение на транснационален проект
18.04.2019
Днес, 18.04.2019 г., инж. Мирослав Семов - Кмет на община Дряново и Председател на Управителния съвет на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" подписа Споразумение за изпълнение на „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност”. Проектът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", одобрен от Управителния орган на Програмата за...
виж повече
Проект на Насоки за кандидатстване по Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“
04.04.2019
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, за осигуряване на възможност на заинтересованите лица...
виж повече
Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"
01.04.2019
МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана обявява ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие. Целта на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика...
виж повече
Втори прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
01.04.2019
МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана обявява ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 2018 , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Целта...
виж повече
Актуална информация по процедура BG06RDNP001-19.115 „МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018“
26.03.2019
Във връзка с публикувана обява за прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" по процедура BG06RDNP001-19.115 „МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018“ с два срока за прием, ви уведомяваме, че финансовия ресурс е изчерпан при първия период на прием до 02.12.2018 г. и втори по...
виж повече
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" бе избрана за домакин на среща със заетите с подхода ВОМР от Северна България
18.03.2019
Обединение "ВОМР за България и Европа" ДЗЗД, под патронажа на МЗХГ, избра МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" за домакин на работна среща на МИГ от Северна България, която се проведе на 14 март 2019 г.  В програмата бяха включени интервюта, срещи и дискусии със заетите с подхода ВОМР представители на МИГ. Обсъдиха се резултатите от индивидуални анкети, проведени с представители на МИГ, УО на ПРСР, ДФЗ-РА,...
виж повече
Тече оценката на първите подадени проекти
10.01.2019
В ход са три процедури за оценка на подадените проекти по първите мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана". Общо 15 проектни предложения по мерки ПРСР 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", ПРСР 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" и ОПИК 2.2. "Подобряване производствения капацитет в...
виж повече