МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.376 Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
24.02.2021
Разяснения по Процедура № BG06RDNP001-19.376   МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана",  Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ са публикувани и в ИСУН2020.
виж повече
Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
15.02.2021
ОБЯВА   за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони     На...
виж повече
Обява за втори прием по мярка ПРСР 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”
01.02.2021
      ОБЯВА   за прием на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския...
виж повече
Обява за подбор на проекти по процедура BG16RFOP002-2.090 -Подобряване производствения капацитет в МСП
15.01.2021
        ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“   О Б Я В А   МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ Открива процедура за подбор...
виж повече
Втори прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.025 - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна
08.01.2021
Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява втори срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука...
виж повече
Удължава се срока за прием по мярка ПРСР 4.1. "Инвестиции в земеделски дейности"
04.12.2020
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.350 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна...
виж повече
Удължава се срока за прием по мярка МЯРКА 1.1 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ”
04.12.2020
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.375 ПО МЯРКА 1.1 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ”   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ удължава срока за прием...
виж повече