МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Обява за прием по мярка ПРСР 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”
17.01.2022
17/01/2022     ОБЯВА   за прием на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския...
виж повече
Обява за прием по мярка ПРСР 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
17.01.2022
17/01/2022 ОБЯВА   за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.560, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез...
виж повече
Обява за прием на проекти по мярка ПРСР 7.2. Подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура
17.01.2022
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.561 Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново...
виж повече
Списък на отхвърлени проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.506
17.01.2022
СПИСЪК НА предложените за отхвърляне проектни предложения по ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.506, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“  
виж повече
СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.506, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДК
10.01.2022
СПИСЪК НА проектните предложения, които не се допускат техническа и финансова оценка   ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.506, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“  
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО
01.12.2021
01.12.2021 г.   ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 170, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373     П О К А Н А за свикване на общо събрание на...
виж повече
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" отвори втори прием по три процедури по ПРСР
01.09.2021
От 01.09.2021 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" отвори втори прием по три процедури по мерки от Програмата за развитие на селските райони: -   BG06RDNP001-19.504 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; -   BG06RDNP001-19.505 -   МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.2  "Инвестиции в преработка/маркетинг...
виж повече