МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Стартира приемът за подбор на проекти по процедура BG16M1OP002-3.014 - Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР"
10.06.2019
  Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.014 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА...
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО на 26.06.2019 г.
10.06.2019
ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373   П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган   От: Колективен...
виж повече
Информационен семинар за местни лидери
21.05.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ проведе информационен семинар за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението на територията на МИГ. В програмата бяха включени презентации свързани с предстоящия прием на проекти по мерките по Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие...
виж повече
Информационни семинари - Дряново, 21.05.2019 и Трявна, 23.05.2019
15.05.2019
П О К А Н А за участие в информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, свързани с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви поканим за...
виж повече
Обучение на заетите с подхода ВОМР
14.05.2019
На 13 и 14 май 2019 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" бе домакин на обучение на заетите с подхода ВОМР представители на МИГ, организирано от МЗХГ. В програмата бяха включени теми, касаещи нормативната уредба, относима към подхода ВОМР, наблюдение и контрол на проектите по линия на подхода, основни понятия за държавна помощ и помощ де минимис, нотификация, възстановяване и проверки на място. Особен интерес предизвикаха...
виж повече
Покана за среща в с. Царева ливада на 17.05.2019
07.05.2019
Екипът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" кани всички заинтересовани страни на среща в с. Царева ливада, общ. Дряново на 17 май 2019 г. На срещата ще бъдат обсъдени предстоящите приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана". Очакваме ви на 17 май 2019 г. от 10.30 ч. в кметството в Царева ливада.
виж повече
Удължен краен срок на втория прием по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
30.04.2019
МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" удължава крайния срок на ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 2018 , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна –...
виж повече