МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" отвори втори прием по три процедури по ПРСР
01.09.2021
От 01.09.2021 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" отвори втори прием по три процедури по мерки от Програмата за развитие на селските райони: -   BG06RDNP001-19.504 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; -   BG06RDNP001-19.505 -   МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.2  "Инвестиции в преработка/маркетинг...
виж повече
РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.506 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
16.06.2021
РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.506 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“     ВЪПРОС: Във връзка с обявена процедура № BG06RDNP001-19.506 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна –...
виж повече
Отворена процедура за кандидатстване № BG06RDNP001-19.506 Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
25.05.2021
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРИЕМ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.506 Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“...
виж повече
Отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-19.505 ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“
25.05.2021
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.505 ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне...
виж повече
Отворена процедура за кандидатстване №BG06RDNP001-19.504 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
25.05.2021
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.504 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна...
виж повече
Удължава се срока за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.376 Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
17.05.2021
ОБЯВА   за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони     На...
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО
28.04.2021
                    Програма за развитие на селските райони «Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони» ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново,...
виж повече