МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Отворени приеми за подаване на проекти по мерки ПРСР 4.1, 4.2, 6.4.1, 7.2, 7.5 и 8.6

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" от 20.01.2023 г. стартира прием за подаване на проектни предложения по процедури:

-       BG06RDNP001-19.621 - Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;

-       BG06RDNP001-19.622 - Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

-       BG06RDNP001-19.623 - Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

-       BG06RDNP001-19.731 - Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

-       BG06RDNP001-19.732 - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“;

-       BG06RDNP001-19.378 - Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Крайният срок за подаване на проектни предложения по първи прием по шестте процедури е 20.03.2023 г.