МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Подбор на проекти по втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.350 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.350

ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е: повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Мярката цели, също така,  повишаване на дела на селското стопанство в икономиката на територията на МИГ, както и повишаване на заетостта в отрасъла.

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ – общини Дряново и Трявна.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

I.Общи условия за допустимостта на получателите:

1. Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

2. „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е недопустим бенефициент по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР.

II. Специфични условия за допустимостта на получателите:

1.  Регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2.  Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;

3.  Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

4.  Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

5. Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”.

 

Допустими дейности за финансиране са:

 1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда.
 2. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“.
 3. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.
 4. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.
 5. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията.
 6. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор.
 7. Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства.
 8. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 9. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

 

Допустими разходи по мярката са:

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са в съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година  за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Разходи за материални инвестиции:

1.         Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда

2.    Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.

3.         Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.

4.         Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

5.         Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.

6.         Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.

7.         Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.

8.         Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

9.         Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др. Инвестиции за закупуване на транспортни средства по настоящата процедура са допустими и за транспортни средства които следва да отговарят на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Съгласно чл. 2 от същия, законът се прилага за земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи .

Разходи за нематериални инвестиции:

10.    Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

11.     Закупуване на софтуер;

12.     Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като:

-Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Общи разходи:

13. Общи разходи са:

13.1. свързани с консултации;

13.2. хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

13.3. разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

 

Консултациите, по т. 13, буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходите по т. 13 общо не могат да надвишават 12 на сто от стойността на допустимите инвестиционни разходи съгласно ПРСР.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.04.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31.05.2020 г.

2-ри период на прием на проектни предложения /при неусвоен финансов ресурс по процедурата след първия прием/:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.08.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 30.11.2020 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  е: 300 000,00 лева (100 %), от които 270000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 30 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

 

Бюджетът за 1-ви период на прием по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.350 е: 150 000.00 лева (100 %), от които 135 000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 15 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием - 150 000.00 лева (100 %), от които 135 000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 15 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Интензитет на подпомаганеФинансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от 60 000,00 лева.

 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са както следва:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 5 000,00 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 60 000,00 лева

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Максимален размер на допустимите разходи: 120 000,00 лева

 

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

1.Критериите според вида на продукцията макс. 15т. :

1.1. Плодова продукция от трайни насаждения или зеленчуци или животинска продукция  – 10 т.

- над 50% от общото производство на стопанството - 5 т.

- над 85 % от общото производство на стопанството - 10 т.

1.2.Производство на биологична продукция –  макс. 5 т.

- стопанството произвежда над 50% - 1 т.

- стопанството произвежда над 85 % - 5 т.

2. Приоритет ще бъде осигурен за изпълнението на проекти от млади фермери (за кандидати млади фермери изпълнили проект по мярка 112 от ПРСР 2007-2013 г. или по Мярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г., но не са подпомогнати по мярка 121 или  Мярка 4.1)   - 5 т.              

3. Проектът предполага свързаност с други участници от територията - макс. 14 т.

3.1. Наличие на договори за доставка на стоки и услуги по проекта от територията на МИГ -  3 т.

3.2. Наличие на договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ – 6 т.

3.3. Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ за доставка на суровини от земеделието -  5 т.

4. По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.  – макс. 21 т.

4.1.Енергийна ефективност според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):

- над 50 % - 4 т;

- над 85% - 6 т.

4.2.Иновативност на проекта - според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):

- над 50 % - 4 т;

- над 85% - 6 т;

4.3.Опазване на околната среда според  % инвестиции (по обосновка в бизнесплана) :

- над 50 %  - 4 т;

- над 85% -  6 т;

4.4. Проектът предвижда регистриране на местен продукт - 3 т.

5. Приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на допълнителен перосонал / ново работно място за целия период на изпълнение на проекта/ - макс. 15 т.

- за 1 работно място -  5 т.;

- за 2 и повече работни места – 10 т;

- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5 т.

6. Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация и/или образование и/или  участие в семинар или друго обучително мероприятие)10 т.

7. Оценка на  БП / реалистичност, качество и икономически показатели макс. 20 т.

7.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР –5 т.;

7.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.;

7.3.Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.;

7.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

Общ брой точки: 100т.

 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 25 точки по критериите за подбор.

 

 

 

 Лице за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: migdt@abv.bg

 

Лице за контакт: Десислава Заевска, тел. 0877 111 165; е-mail: migdt@abv.bg

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ; секция «Актуално».

 

 

Подбор на проекти по втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.350 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”
 Условия за кандидатстване с удължен срок

 Обява за прием с удължен срок

 Документи за информация

 Приложения към Условия за изпълнение

 Приложение към Условия за кандидатстване

 Условия за изпълнение по мярка ПРСР 4.1.

 Условия за кандидатстване по мярка ПРСР 4.1.

 Обява за втори прием по мярка ПРСР 4.1