МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Подбор на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

ВАЖНО!

Сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.031: МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Целта на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана―, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Краен срок за подаване на проектни предложения ЗА ВТОРИ ПРИЕМ : до 17.00 часа на 30 април 2019г.

В случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения ще бъде обявен трети прием с начален срок 01.04.2020 г. и краен срок 30.04.2020 г. 17:00 ч.

Общият бюджет по процедурата е 1 955 800 лв.
 
Бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: остатъчни средства след приключването на първия прием в размер на 501 925,98 лв.
 

 

Подадените проекти по първи прием на процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие, са оценени и предстои сключване на договори с одобрените кандидати.

 

Подбор на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.031