МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Информация от бенефициенти

 

Във връзка с изпълнение на Дейност 5  „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване на информираността относно социалните и здравните права“ по договор по процедура МИГ „Дряново-Трявна – В сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ ДБФП BG05M 9OP001-2.104-0005 беше изготвен и издаден наръчник „Моите права – основни права и възможности в сферите: образование, заетост, здравни и социални права“. При представянето на Наръчника присъстваха представители на етническите малцинства, образователни институции, образователни експерти и заинтересовани страни, работещи на територията на Община Дряново, които с нескрит интерес се запознаха с представените материали.

---------------

На 17.12.2022 год. в гр. Дряново на ул. „Шипка“ № 96 се проведе публично събитие в изпълнение на договор по процедура МИГ „Дряново-Трявна – В сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ ДБФП BG05M 9OP001-2.104-0005 на тема: „Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност“. На събитието присъстваха представители на етническите малцинства, образователни институции, образователни експерти и заинтересовани страни, работещи на територията на Община Дряново. В дискусията се анализираха основните проблеми на ромската общност и последиците от социалното изключване.  В дискусията се засегнаха много голяма част от проблематиката, пред която са изправени представителите етническите малцинства, които със своите въпроси предизвикаха интерес към представените теми.

---------------

На 03.12.2022 год. в гр. Дряново на ул. „Шипка“ № 96 се проведе публично събитие - форум в изпълнение на договор по процедура МИГ „Дряново-Трявна – В сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ ДБФП BG05M 9OP001-2.104-0005 на тема: „Семейно планиране и отговорно родителство“. На форума присъстваха представители на етническите малцинства, образователни институции, образователни експерти и заинтересовани страни, работещи на територията на Община Дряново. В дискусията се включиха множество родители със своите въпроси и интерес към представените теми.

---------------

На 02.12.2022 год. в актовата зала на ул. „Васил Левски“ № 16, гр. Дряново се проведе публично събитие по изпълнение на договор по процедура МИГ „Дряново-Трявна – В сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ ДБФП BG05M 9OP001-2.104-0005, на което събитие беше представена „Методология за оценка на риска от отпадане от образователната система на деца и ученици от етнически малцинства, учещи на територията на Община Дряново“. На срещата присъстваха представители на етническите малцинства, образователни институции, образователни експерти и заинтересовани страни, работещи на територията на Община Дряново.