МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Индикативно разпределение на средствата

Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки

 

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

2933700.00

39.95

1.1

Професионално обучение и придобиване на умения

25 275.00

0.34

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

300 000.00

4.09

4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

100 000.00

1.36

6.4.1

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

873 425.00

11.89

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

1 000 000.00

13.62

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

300 000.00

4.09

7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане  и възстановяване   на културното и природното наследство на селата.

50 000.00

0.68

8.5

Инвестиции подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

85 000.00

1.16

8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

200 000.00

2.72

 

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

447202.48

6.09

109

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

447 202.48

6.09

 

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)

520 000.00

7.08

1

 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“

520 000.00

7.08

 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1 486 408.00

20.25

1

„Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

400 000.00

5.45

2

„Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

400 000.00

5.45

3

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

286 408.00

3.90

4

“Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

400 000.00

5.45

 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1 955 800.00

26.63

2.2

„Подобряване производствения капацитет в  МСП на територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

1 955 800.00

26.63

 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

7 343 110.48

100.00