МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Разпределение на мерките по бенефициенти

- Физически лица (ЗП) 
- ПРСР 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.5 и 8.6
- ОПИК 2.2,
- ОПРЧР 01-04
- Юридически лица 
- ПРСР 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.5 и 8.6
- ОПИК 2.2
- ОПРЧР 01-04
- НПО 
- ПРСР 7.2, 7.5 и 8.6
-  ОПРЧР 01-04, ОПОС 109
- ОПНОИР 01
- Вероизповедания
- ПРСР 6.4.1, 7.6, 8.5 и 8.6
- Читалища 
- ПРСР 7.2 и 7.5
- ОПРЧР 01-04
- партньор по ОПНОИР 01
- Общини 
- ПРСР 7.2, 7.5, 8.5 и 8.6
- ОПОС 109,
- ОПРЧР -01, 03 и 04
- ОПНОИР 01
- Училища, ДГ и обучителни организации
- ПРСР 1.1
- ОПНОИР 01
- ОПРЧР 01