МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Декларации на членове Комисия за подбор на проекти

Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на Комисиите за подбор на проекти:

Декларации на членове на КППП по Заповед № РД-01-025/05.12.2018г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  № BG06RDNP001-19.117 ПО МЯРКА 7.2. "ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" 2018

Декларации на членове на КППП по Заповед № РД-01-024/05.12.2018г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  № BG06RDNP001-19.115 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

Декларации на членове на КППП по Заповед № РД-01-023/03.12.2018г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG16RFOP002-2.031 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“