МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Критерии за оценка на проектите

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" ще спазва минималните изисквания, утвърдени от заместник министър-председателя по чл.5, ал1, т.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал.