МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Решения на КППП и КУО за избор на проекти

СПИСЪК
с Решенията на КППП и Решенията на КУО за одобрение на проекти по процедурите на

МИГ „Дряново  - Трявна – в сърцето на Балкана“

№ на процедура

Наименование

Решение на КППП

Решение на КУО

1

BG16RFOP002-2.031-S1

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

Оценителен доклад ИСУН2020

3/КУО-16-2019 / 24.01.2019

2

BG06RDNP001-19.115-S1

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Оценителен доклад ИСУН2020

1/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

3

BG06RDNP001-19.117-S1

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - МЯРКА 7.2. "ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" 2018

Оценителен доклад ИСУН2020

2/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

4

BG16RFOP002-2.031-S2

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

Оценителен доклад ИСУН2020

16/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г.

5

BG05M9OP001 -2.076-S1

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

Оценителен доклад ИСУН2020

1/КУО-27-2019 / 21.11.2019 г.

6

BG05M2OP001-3.013-S1

“МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“

Оценителен доклад ИСУН2020

1/КУО-29-2019 / 12.12.2019 г.                   

7

BG05M9OP001 -1.080-S1

„МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

Оценителен доклад ИСУН2020

1/КУО-33-2020 / 04.02.2020 г.

8

ВG05M2OP001-3.013-S2

“МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“

Оценителен доклад ИСУН2020

1/КУО-41-2020 / 20.05.2020 г.

9

BG05M9OP001-1.081-S1

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

Резултати от оценка ИСУН2020

5/КУО-75-2021 /06.08.2021 г.

 

10

BG05M9OP001-2.075-S1

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-43-2020 /02.06.2020 г.

 

11

BG16RFOP002-2.031-S3

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Резултати от оценка ИСУН2020

11/КУО-44-2020 /19.06.2020 г.

 

12

BG06RDNP001-19.351-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Резултати от оценка ИСУН2020

2/КУО-46-2020 /06.08.2020 г.

 

13

BG06RDNP001-19.377-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-57-2020/11.12.2020 г.

 

14

BG06RDNP001-19.351-S2

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Резултати от оценка ИСУН2020

2/КУО-57-2020/11.12.2020 г.

 

15

BG05M9OP001-1.107-S1

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

Резултати от оценка ИСУН2020

2/КУО-62-2021/03.02.2021 г.

 

16

BG05M9OP001-2.105-S1

„МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

Резултати от оценка ИСУН2020

2/КУО-59-2021/06.01.2021 г.

 

17

BG05M2OP001-3.025-S1

МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна

Резултати от оценка ИСУН2020

3/КУО-59-2021/06.01.2021 г.

 

18

BG05M9OP001-2.104-S1

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

Резултати от оценка ИСУН2020

3/КУО-66-2021/10.03.2021 г.

 

19

BG16M1OP002-3.032-S1

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-68-2021/07.04.2021 г.

 

20

BG06RDNP001-19.455-S1

МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-64-2021/17.02.2021 г.

 

21

BG06RDNP001-19.375-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-66-2021/10.03.2021 г.

 

22

BG05M2OP001-3.025-S2

МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна

Резултати от оценка ИСУН2020

9/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г.

 

23

BG16RFOP002-2.090-S1

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Резултати от оценка ИСУН2020

4/КУО-75-2021 /06.08.2021 г.

 

24

BG06RDNP001-19.377-S2

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Резултати от оценка ИСУН2020

3/КУО-72-2021 /02.06.2021 г.

 

25

BG06RDNP001-19.455-S2

МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-75-2021 /06.08.2021 г.

 

26

BG06RDNP001-19.376-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-76-2021 /03.09.2021 г.

 

27

BG06RDNP001-19.504-S1

МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Резултати от оценка ИСУН2020

2/КУО-75-2021 /06.08.2021 г.

 

28

BG06RDNP001-19.504-S2

МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

     -

1/КУО-78-2021 / 02.11.2021г.

 

28

BG06RDNP001-19.505-S1

МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Резултати от оценка ИСУН2020

3/КУО-75-2021 /06.08.2021 г.

 

 

BG06RDNP001-19.505-S2

МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

-         

2/КУО-78-2021 / 02.11.2021г.

 

29

BG06RDNP001-19.506-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-82-2022 /14.01.2022 г.

30

BG06RDNP001-19.560-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Резултати от оценка ИСУН2020

2/КУО-88-2022/09.05.2022 г.

 

31

BG06RDNP001-19.563-S1   

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-87-2022 /12.04.2022 г.

 

32

BG06RDNP001-19.561-S1

МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Резултати от оценка ИСУН2020

1/КУО-88-2022/09.05.2022 г.

 

33

BG06RDNP001-19.621-S1

МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

В прием на проекти до 20.03.2023

 

34

BG06RDNP001-19.622-S1

МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

В прием на проекти до 20.03.2023

 

35

BG06RDNP001-19.623-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В прием на проекти до 20.03.2023

 

36

BG06RDNP001-19.731-S1

МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

В прием на проекти до 20.03.2023

 

37

BG06RDNP001-19.732-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

В прием на проекти до 20.03.2023

 

38

BG06RDNP001-19.378-S1

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

В прием на проекти до 20.03.2023