МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Заповеди за назначаване на Комисии за подбор на проектни предложения

 

ЗАПОВЕД № РД-01-007/02.03.2022г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура BG06RDNP001-19.561 МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-009 / 02.03.2022г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура BG06RDNP001-19.563 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-008/02.03.2022 за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура BG06RDNP001-19.560 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-046/02.11.2021 г.  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура BG06RDNP001-19.506 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-036 / 01.07.2021 г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура BG06RDNP001-19.505 МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"  и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-035 /01.07.2021 г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура BG06RDNP001-19.504 МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-031/02.06.2021г.  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура №BG06RDNP001-19.376 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - Мярка 7.5 "Инвестиции в упблично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-032/02.06.2021г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по втори прием по Процедура № BG06RDNP001-19.455 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - Мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-028/10.05.2021г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по втори прием по Процедура № BG06RDNP001-19.377 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - Мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-019/10.03.2021г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по трети прием по Процедура № BG16RFOP002-2.090 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-016/26.02.2021г. за  изменение на заповед РД-01-067 за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG16M1OP002-3.032 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ -  Мярка 109 ОПОС "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията

ЗАПОВЕД № РД-01-015/26.02.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-068/02.12.2020г. за удължаване срока на оценка  по Процедура № BG05M9OP001 -2.104 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 “Социално икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД №РД-01-014/23.02.2021г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием, след Решение на УО на ОПНОИР, по Процедура № BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД №РД-01-013/18.02.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-009/10.02.2021г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по втори прием по Процедура № BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД №РД-01-011/10.02.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-068/02.12.2020г. за удължаване срока на оценка  по Процедура № BG05M9OP001 -2.104 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 “Социално икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД №РД-01-010/10.02.2021г. за изменяне Заповед РД-01-027 за удължаване срока на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД №РД-01-009/10.02.2021г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по втори прием по Процедура № BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД №РД-01-007/03.02.2021г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  № BG06RDNP001-19.375 по мярка 1.1. " Професионално обучение и придобиване на умения"  и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД №РД-01-002/06.01.2021г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  № BG06RDNP001-19.455 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-072/17.12.2020г. за изменение на Заповед РД-01-061 за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M9OP001 -2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-071/17.12.2020г. за  изменение на заповед РД-01-067 за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG16M1OP002-3.032 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ -  Мярка 109 ОПОС "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-070/11.12.2020г.   за изменяне Заповед РД-01-027 за удължаване срока на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД № РД-01-068/02.12.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M9OP001 -2.104 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 “Социално икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-067/02.12.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG16M1OP002-3.032 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ -  Мярка 109 ОПОС "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-062/27.11.2020г.   за изменяне Заповед РД-01-027 за удължаване срока на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД № РД-01-061/18.11.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура № BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-061/12.11.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M9OP001 -2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-059/04.11.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура № BG06RDNP001-19.377 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - Мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-058/04.11.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по втори прием по Процедура № BG06RDNP001-19.351 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-057/04.11.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложение по Процедура № BG05M9OP001 -1.107 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-041/06.08.2020г.   за изменяне Заповед РД-01-027 за удължаване срока на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД № РД-01-035/07.07.2020г.  към Заповед РД-01-034 за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура № BG06RDNP001-19.351 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-034/01.07.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по първи прием по Процедура № BG06RDNP001-19.351 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-029/19.06.2020г.   за изменяне Заповед РД-01-027 за удължаване срока на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД № РД-01-027/27.05.2020г. за удължаване срока на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД № РД-01-026/11.05.2020г. към Заповед № РД-01-023/05.05.2020г. за определяне на наблюдател в Комисия за подбор на проектни предложения по трети прием по Процедура № BG16RFOP002-2.031 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН

ЗАПОВЕД № РД-01-025/11.05.2020г. за удължаване срока на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -2.075 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 “Социално икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

ЗАПОВЕД № РД-01-024/05.05.2020г. за удължаване срока на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ 

ЗАПОВЕД № РД-01-023/05.05.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по трети прием по Процедура № BG16RFOP002-2.031 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-015/02.04.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по втори прием по Процедура № BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията

ЗАПОВЕД № РД-01-016/02.04.2020г. за назначаване на секретар в Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-009/26.03.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M9OP001 -1.081 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 “Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-010/26.03.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M9OP001 -2.075 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 “Социално икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-002/10.01.2020г. за удължаване срок на оценка по Процедура № BG05M9OP001 -1.080 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-040/02.12.2019г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M9OP001 -1.080 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-033/31.10.2019г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-031/10.10.2019г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG05M9OP001 -2.076 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  

ЗАПОВЕД № РД-01-010/07.05.2019г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по втори прием по Процедура № BG16RFOP002-2.031 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-029/07.12.2018г. във връзка с допусната техническа грешка в Заповед №РД-01-25/05.12.2018 г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  № BG06RDNP001-19.117 ПО МЯРКА 7.2. "ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" 2018

ЗАПОВЕД № РД-01-025/05.12.2018г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  № BG06RDNP001-19.117 ПО МЯРКА 7.2. "ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" 2018 и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-024/05.12.2018г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  № BG06RDNP001-19.115 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията 

ЗАПОВЕД № РД-01-023/03.12.2018г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG16RFOP002-2.031 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията