МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Решения на КВО

Регистър на взети Решения от КВО на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Решение №

Протокол

Решение - текст

1

Учредително събрание -1/28.11.2016 г.

Учредява сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, с наименование "Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Дряново, ул. "Шипка" №172, с приет предмет на дейност;

2

Учредително събрание -1/28.11.2016 г.

Приема решение за целите на сдружението с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, с наименование "Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", средствата за тяхното постигане и определената дейност, която сдружението ще осъществява;

3

Учредително събрание -1/28.11.2016 г.

Приема Устав на сдружение  "Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

4

Учредително събрание -1/28.11.2016 г.

Избира Колективен управителен орган на сдружение "Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

5

Учредително събрание -1/28.11.2016 г.

1. Избира за Председател на КУО  на "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"- Мирослав Семов Семов;                                                                                                                         2. Избира Зам. председател на КУО - Дончо Тихолов Захариев ;

6

Учредително събрание -1/28.11.2016 г.

Определя размера на членския внос за календарната 2017 г.;

7

Учредително събрание -1/28.11.2016 г.

Възлага на Председателя на КУО  - Мирослав Семов Семов да направи необходимото за вписване в съдебния регистър на образуваното сдружение с нестопанска цел.;

1

Общо събрание - 2/15.02.2017 г.

Одобрение на Стратегия за местно развитие 2014-2020 г.;

1

Общо събрание - 3/18.08.2017 г.

Приема изменения в Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

КВО-4-1-2018

КВО-4-2018/18.01.2018 г.

Приема Информация, относно предстоящите дейности на Сдружението след подписване на споразумението за финансиране  с Управляващите органи на ОП. Възлага на Председателя на КУО на следващото Общо събрание да внесе информация относно финализираните дейности и Резюме на подписаното Споразумение;

КВО-4-2-2018

КВО-4-2018/18.01.2018 г.

Приема възнаграждение на Изпълнителен директор на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

КВО-4-3.1-2018

КВО-4-2018/18.01.2018 г.

Освобождава от състава на КУО  - Община Дряново и избира за член на КУО на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" Сдружение "Дружество за социално подпомагане";

КВО-4-3.2-2018

КВО-4-2018/18.01.2018 г.

Освобождава Председателя на КУО - Мирослав Семов и избира за Председател на КУО - Марийка Друмева Маркова;

КВО-5-1-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2017 г.;

КВО-5-2-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема Годишен отчет за дейността на КУО за 2017 г.;

КВО-5-3-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема Правилник за дейността на КУО на МИГ ;

КВО-5-4-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема Годишен План за дейността на МИГ за 2018 г.;

КВО-5-5-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема Годишен бюджет на МИГ за 2018 г.;

КВО-5-6-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2018 г. по дейности;

КВО-5-7-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2018 г.;

КВО-5-8-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема Годишен Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2018 г.;

КВО-5-9-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема измениения и допълнения на Устава на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

КВО-5-10-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" да стане член на "Национална асоциация на Местните инициативни групи в България" като подаде необходимите документи;

КВО-5-11-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" да стане член на Асоциация "Българска национална ЛИДЕР мрежа" като подаде необходимте документи;

КВО-5-12-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема размера на членския внос за 2018 г.;

КВО-5-13-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Прекратява членството на "Криско спорт" ЕООД и на "Ка Ес 12" ЕООД в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

КВО-5-14-1-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Приема нови членове в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - Лора М" ЕООД и "АЙ БИ ЕС" ЕООД;

КВО-5-14-2-2018

КВО-5-2018/11.06.2018 г.

Променя състава на КУО, на мястото на "Криско спорт" ЕООД се приема за нов член "Лора М" ЕООД;

КВО-6-1-2018

КВО-6-2018/08.08.2018 г.

Приема "Вътрешни правила за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения, с цел последващо финансиране по мерки, включение в Стратегията за ВОМР на Сдружение "Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

КВО-6-2-2018

КВО-6-2018/08.08.2018 г.

Приема "Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от КВО на "Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

КВО-6-3-2018

КВО-6-2018/08.08.2018 г.

Приема Предложение за промени в Стратегия за ВОМР на МИГ  "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана";

КВО-7-1-2018

КВО-7-2018/05.12.2018 г.

Определя размера на членския внос за 2019 г. на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

КВО-7-2-2018

КВО-7-2018/05.12.2018 г.

Освобождава от състава на КУО Община Трявна и Дружество за социално подпомагане" - Дряново и избира за членове на КУО Община Дряново и Мотоклуб "Ярост" - Трявна, считано от 10.12.2018 г.

КВО-7-3-2018

КВО-7-2018/05.12.2018 г.

Освобождава Председателя на КУО Марийка Маркова, представляваща Дружество за социално подпомагане и избира за Председател на КУО Мирослав Семов - кмет на Община Дряново, считано от 10.12.2018 г.

КВО-7-4-2018

КВО-7-2018/05.12.2018 г.

Освобождава Зам.председателя на КУО Дончо Захариев - кмет на Община Трявна и избира Зам. председател на КУО Манол Иванов, представляващ НЧ "Съединение-1933", с. Кисийците, общ. Трявна, считано от 10.12.2018 г.

КВО-8-1-2019 КВО-8-2019/26.06.2019 г. Приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2018 г.
КВО-8-2-2019 КВО-8-2019/26.06.2019 г. Приема Годишен отчет за дейността на КУО за 2018 г.
КВО-8-3-2019 КВО-8-2019/26.06.2019 г. Приема Основни насоки и план за дейността на МИГ за 2019 г.
КВО-8-4-2019 КВО-8-2019/26.06.2019 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2019 г.
КВО-8-5-2019 КВО-8-2019/26.06.2019 г. Приема Годишна програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2019 г. по дейности.
КВО-8-6-2019 КВО-8-2019/26.06.2019 г. Приема Годишен план за информационни и консултационни дейности за 2019 г.
КВО-8-7-2019 КВО-8-2019/26.06.2019 г. Приема Годишен Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2019 г.
КВО-8-8-2019 КВО-8-2019/26.06.2019 г. Приема нов член на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Волейболна асоциация за справедлива кауза".
КВО-9-1-2020 КВО-9-2020/17.02.2020 г. Приема нови членове на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".
КВО-9-2-2020 КВО-9-2020/17.02.2020 г. Определя размера на членския внос за 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“
КВО-10-1-2020 КВО-10-2020/05.03.2020 г. Освобождава от състава на КУО Община Дряново, Мотоклуб Ярост - Трявна, Експрес БД ЕООД - Дряново и Ники-75 ЕООД - Дряново. 
КВО-10-2-2020 КВО-10-2020/05.03.2020 г. Избира за член на КУО Община Трявна, Фондация "Национален център за борба с бедствия и аварии" - Дряново, ЗП Даниел Бурмов - Дряново, Трифон Стойков ЕООД - Дряново
КВО-10-3-2020 КВО-10-2020/05.03.2020 г. Освобождава Председателя на КУО, представляващ Община Дряново и избира за председател на КУО представителя на "Трифон Стойков" ЕООД - Дряново.
КВО-11-1-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2019 г.
КВО-11-2-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Приема Годишен отчет за дейността на КУО за 2019 г.
КВО-11-3-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Приема Основни насоки и план за дейността на МИГ за 2020 г.
КВО-11-4-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2020 г.
КВО-11-5-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Приема Годишна програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2020 г. по дейности.
КВО-11-6-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Приема Годишен план за информационни и консултационни дейности за 2020 г.
КВО-11-7-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Приема Годишен Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2020 г.
КВО-11-8-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Освобождава от състава на КУО на МИГ ЗП Даниел Бурмов.
КВО-11-9-2020 КВО-11-2020/25.06.2020 г. Избира за член на КУО на МИГ "Стрелиция 2009" ЕООД от квотата на община Дряново.
КВО-12-1-2020 КВО-12-2020/27.07.2020 г.

Освобождава от състава на КУО на МИГ Тодор Тотев, представляващ Фондация "Вяра" - Трявна.

КВО-12-2-2020 КВО-12-2020/27.07.2020 г. Избира за член на КУО на МИГ Сдружение "Мотоклуб Ярост", от квотата на община Трявна.