МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Лидер / ВОМР

Какво представлява Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

То е еквивалент на Местната инициативна група и ще прилага подхода ,,Лидер’’ в новия програмен период на ПРСР 2014-2020 при нови условия и правила. Кои са новостите в бъдещия период:

Предлага се финансирането да е многофондово или само от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, според нуждите и желанието на местната общност за развитие на териториите. Останалите фондове, които могат да финансират изпълнението на Стратегиите са европейският фонд за регионално развитие, европейският социален фонд и европейският фонд за морско дело и рибарство. При избор на многофондово финансиране мога да бъдат включени мерки и от различните програми, финансирани по тези фондове като ОПРР (Оперативна програма за регионално развитие), ПРЧР (Програма за развитие на човешките ресурси),ОПНОИР (Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж), ОПОС(Оперативна програма ,,Околна среда’’,ОПИК (Оперативна програма ,,Иновации и конкурентоспособност’’), ПМДР (Програма за морско дело и рибарство), както и приложимите европейски регламенти към тези програми. За изпълнение на многофондовото финансиране ще отговаря Комитет за координация на многофондовото прилагане на ВОМР (включва представители на всички програми, участващи във ВОМР, ДФЗ-РА, социално-икономическите партньори, други заинтересовани страни).Комитетът ще гарантира координацията между различните фондове, ще разглежда и ще взима решения, свързани с многофондовото прилагане на подхода.

Процентът на финансиране от европейските фондове:

 • От ПРСР: за местните инициативни групи с население до 15 000 жители (включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, а за групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 1 500 000 евро.
 • От ОПРЧР: в размер до левовата равностойност на 760 000 евро.
 • От ОПНОИР: в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.
 • От ОПИК: в размер до левовата равностойност на 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия до 15 000 жители; в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия от 15 000 до 45 000 жители; в размер до левовата равностойност на 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия над 45 000 жители.
 • От ОПОС: максималният размер на финансиране на стратегия по програмата се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат дейности в тях. Максималният размер на средствата, необходими за изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, е 60 евро за 1 хектар. По изключение, разходите за хектар могат да надвишават посочената стойност с представяне на детайлна обосновка.

Максимален размер на публичния принос за проект към СМР:

По ПРСР, ПМДР, ОПРЧР и ОПНОИР: левовата равностойност на 200 000 евро

По ОПОС: равностойността на 60 евро за хектар за консервационни дейности, финансирани от ОПОС. По изключение, разходите за хектар могат да надвишават посочената стойност с представяне на детайлна обосновка.

По ОПИК: ще се определя от УО преди отваряне на всеки прием.

Подбор и одобрение на проекти към СМР:

МИГ извършва предварителен подбор/оценка (в зависимост от източника за финансиране на проекта) на проектните предложения, а оценката и одобрението на проектните предложения се осъществява от УО на съответната програма.

Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се взима от УО на съответната програма и от РА – за проекти по ПРСР.

Възможност за изготвяне и внасяне на интегрирани проекти към СМР на МИГ:

 • Интегрираното проектно предложение ще включва цели и дейности, залегнали в мерките от различни оперативни програми, включени в Стратегията за местно развитие (в случай на многофондово финансиране)
 • Интегрирано проектно предложение се подава пред МИГ по електронен път, като МИГ осигурява достъп до постъпилите проектни предложения и на УО на програмите, по които се подава проектното предложение.
 • МИГ извършва предварителната оценка на интегрираните проектни предложения като проверява съответствието на съответното интегрирано проектно предложение със специфичните цели и правилата за допустимост по всяка от оперативните програми, по които се отпуска финансирането.
 • Последваща оценка на интегрирано проектно предложение се извършва от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.

Изисквания за прилагане на подхода ,,Лидер’’ чрез ВОМР

 • Ще се прилага само на територията на селски райони при подкрепа от ЕЗФРСР
 • Подходът няма да се прилага в рамките на градовете, подпомагани от ОПРР по линия на устойчивото градско развитие.
 • Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.
 • Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители (За местните инициативни групи с население до 15 000 жители (включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, а за групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 1 500 000 евро. ,от ОПРЧР: в размер до левовата равностойност на 760 000 евро, от ОПНОИР: в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.
 • Липса на припокриване на една и съща територия от различни МИГ;
 • Кохерентност на територията;
 • Партньорство между общините, частния сектор и гражданските организации на целевата територия, като никоя от групите не представлява повече от 49% от имащите право на глас в общото събрание;
 • Наличие на доказателства за проведени действия по формиране на публично-частното партньорство и осигурчващи представеност;
 • Съдържанието на СМР да е в съответствие с член 33 на Регламент 1303/2013.

Изисквания към бенефициентите и проектите към Стратегия за местно развитие:

 • Местни заинтересовани лица с проекти към стратегията, в т.ч. МИГ;
 • Бенефициентите по подмярката са с постоянен адрес или седалище на територията на МИГ;
 • Проектите се изпълняват на територията на МИГ;
 • Проектите трябва да бъдат съответствие с приоритетите на ВОМР, Регламент (EC) № 1305/2013 г. и да допринасят за постигането на целите на СМР.