МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мисия, визия

Сдружение „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. МИГ обхваща всички населени места в обхвата на двете общини – Дряново и Трявна, които са част от територията на   област Габрово. МИГ е разположена  по северните склонове на Средна Стара планина и  обхваща  площ от 504 км², от които община Дряново – 248,5км² и община Трявна – 255,5 км². На север и на изток територията граничи с община Велико Търново, на юг с общините Казанлък и Мъглиж, на запад - с общините Севлиево и Габрово.

В обхвата на МИГ влизат територии, които са посочени в Приложение 1 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. и са идентифицирани като селски район.

Сдружението допринася за реализиране на местните нужди и инициативи, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика  на Европейския съюз и други финансиращи програми за развитие на територията в сферите на: подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за заетост, цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места, съдейства за генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа с млади хора, насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; прилагане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката.

Сдружение „Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ изпълнява Споразумение РД 50-45 / 30.04.2018 г.  – проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г.

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Стойност по мярка 19.2.: 7 343 110.48 лева,  от които 6 388 328.91 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР) и 954 781.57  лева национално финансиране.

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Стойност по мярка 19.4.: 977 900.00 лева, от които 880 110,00 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 97 790.00 лева национално финансиране.