МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мониторинг на стратегията

2020 г., "Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, Параграф 3, буква "ж" от Регламент (EС) 1303/2013", 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 
 
2018 г., "Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, Параграф 3, буква "ж" от Регламент (EС) 1303/2013", 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.