МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Правила за работа на МИГ

Вътрешни правила за защита на лични данни в Сдружение "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Вътрешни правила за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения, с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от Колективния върховен орган на Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" в комисии за подбор на проектни предложения

Вътрешни правила за работна заплата в СНЦ "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Правилник за вътрешния трудов ред на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Правилник за дейността на Колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Правила и ред за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"