МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Презентации

Брошура с проекти към МИГ - декември 2023

 

 

Информационни срещи - декември 2023 г.

 

Обществено обсъждане - промяна на СВОМР, 28.04.2021г.

 

Представяне на резултатите от изготвеното проучване и определяне на местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ "Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, Мярка 19.3, Споразумение РД50-25 /22.04.2019 г., 20.07.2019 г.

 

Мярка ОПНОИР 01 "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна" - Информационни семинари, 21 и 23.05.2019 г.

 

ОП "Развитие на човешките ресурси" - Мерки от Стратегията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - Информационни семинари, 21 и 23.05.2019 г.

 

Мярка ОПОС 109 "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подгхода ВОМР" - Информационни семинари, 21 и 23.05.2019 г.

 

"Добрите примери" - Информационни семинари, 16-17.10.2018 г.

 

Мярка 2.2. "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", ОПИК 2014-2020 - Информационен семинар, 13-14 септември 2018 г.

 

Мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", ПРСР 2014-2020 - Информационен семинар, 13-14 септември 2018 г.

 

Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - Юни 2018 г.

 

Приложими мерки към Стратегията за ВОМР и критерии за оценка на проекти - Януари 2017 г. :

 

Процедури за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР - Януари 2017 г. :

 

Допускани грешки при изпълнение и отчитане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" - Януари 2017 г. :