МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Проект по 19.3

Информация и стойност на проекта:

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 

МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
 

ПРОЕКТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-25/22.04.2019 г.

 

ПОДМЯРКА 19.3. “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи

с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Основните дейности по проекта са свързани с изпълнение на подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност.

 

 

Общ публичен принос за изпълнение на проекти:                       42 611,64 лева

от които  38 350,48 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР)

               и 4 261,16 лева национално финансиране.

 

Проектът се финансира от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Изпълнител: Сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172, тел.: 0877 111165

Офис в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №33

e-mail: migdt@abv.bg , web: mig-dryanovo-tryavna.eu

 

Резюме на проекта:

Целта на настоящия подготвителен проект е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез който да се реализират съвместни дейности и/или да се създадат съвместни продукти, допринасящи за устойчиво местно развитие и европейска идентичност на участващите територии и МИГ от Европейския съюз.
В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към осъществяването на комуникация и срещи с потенциалния/те партньор/и, изграждане на партньорски отношения, подготовка и разработване на бъдещ проект за сътрудничество и постигане на споразумение за партньорство за неговото изпълнение.
В процеса на изпълнение на подготвителния проект ще бъдат осъществявани дейности по организиране и координиране. Планирани са изготвянето на предварителни проучвания и провеждане на консултации по бъдещия проект за сътрудничество, дейности за информираност и публичност.
Цялостният комплекс от планирани взаимосвързани дейности на подготвителния проект е насочен към разработването на проект за транснационално сътрудничество, съответстващ на потребностите и целите на потенциалните партньори – "Местна инициативна група Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана" и МИГ Молизе версо ил 2000, регион Молизе, МИГ Фиор Д’Оливи и МИГ Мурджия Пю от регион Пулия, Италия, за устойчиво местно развитие и европейска идентичност чрез използване на подходящи транснационални съвместни продукти и инструменти.

Очаквани резултати от проекта:

Очакваните резултати от изпълнението на подготвителния проект са в следните направления:
• Ангажира местна общност за идеите на проекта
• Идентифицирани и анализирани европейски практики за устойчиво развитие и тяхната приложимост на локално ниво за територията на „МИГ – Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“;
• Проучени, анализирани и изведени местни дадености, продукти и социално-икономически сектори на територията на „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” с потенциал за осигуряване на
устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество
• Подбрани и предложени цели и подходящи варианти на дейности за постигане им, методи за изпълнение, възможни съвместни продукти и други параметри на бъдещия проект за сътрудничество;
• Осъществени консултации по създаване на партньорство за бъдещ проект, предложения за варианти на бъдещия проект за сътрудничество, необходими нормативни становища, съгласувания и други
във връзка с бъдещия проект за сътрудничество.
• Осъществена среща с потенциалния партньор и обсъден вариант на бъдещия проект за транснационално сътрудничество – възможни цели, съвместни продукти, очаквани резултати и въздействие
• Разработен проект за транснационално сътрудничество
• Повишена информираност на местната общност и осигурена публичност на помощта на ЕС, ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020 г.

 

Брошура за проекта:

 

Публикации в медиите за проекта:

22.04.2019 г., Сайт на МИГ,  "Подписано Споразумение за изпълнение на транснационален проект"

16.05.2019 г., Радио TS, "МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г."

16.05.2019 г., Култура On Air, "МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г."

10.07.2019 г., Радио TS, "АНАЛИЗ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАДЕНОСТИ, ПРОДУКТИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ"

12.07.2019 г., Култура On Air, "АНАЛИЗ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАДЕНОСТИ, ПРОДУКТИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ"

11.09.2019 г., Сайт на МИГ, Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ

11.09.2019 г., Сайт на МИГ, Покана за информационна конференция

12.09.2019 г., Сайт на МИГ Молизе ил версо 2000, Италия, "Strategia Leader, Gal Molise Verso il 2000 incontra Gal Dryanovo-Tryavna – In the heart of the Balkan"

15.09.2019 г., Радио TS, "ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ "ДРЯНОВО-ТРЯВНА -В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ПОСЕТИХА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ В ИТАЛИЯ"

17.09.2019 г., Култура On Air, "ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ "ДРЯНОВО-ТРЯВНА -В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ПОСЕТИХА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ В ИТАЛИЯ"

15.10.2019 г., Радио TS, Постигнати резултати по договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г. на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“

15.10.2019 г., Култура On Air, Постигнати резултати по договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г. на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“