МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Проект по 19.3

Информация и стойност на проекта:

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 

МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
 

ПРОЕКТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-25/22.04.2019 г.

 

ПОДМЯРКА 19.3. “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи

с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Основните дейности по проекта са свързани с изпълнение на подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност.

 

 

Общ публичен принос за изпълнение на проекти:                       42 611,64 лева

от които  38 350,48 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР)

               и 4 261,16 лева национално финансиране.

 

Проектът се финансира от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Изпълнител: Сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172, тел.: 0877 111165

Офис в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №33

e-mail: migdt@abv.bg , web: mig-dryanovo-tryavna.eu

 

Резюме на проекта:

Целта на настоящия подготвителен проект е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез който да се реализират съвместни дейности и/или да се създадат съвместни продукти, допринасящи за устойчиво местно развитие и европейска идентичност на участващите територии и МИГ от Европейския съюз.
В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към осъществяването на комуникация и срещи с потенциалния/те партньор/и, изграждане на партньорски отношения, подготовка и разработване на бъдещ проект за сътрудничество и постигане на споразумение за партньорство за неговото изпълнение.
В процеса на изпълнение на подготвителния проект ще бъдат осъществявани дейности по организиране и координиране. Планирани са изготвянето на предварителни проучвания и провеждане на консултации по бъдещия проект за сътрудничество, дейности за информираност и публичност.
Цялостният комплекс от планирани взаимосвързани дейности на подготвителния проект е насочен към разработването на проект за транснационално сътрудничество, съответстващ на потребностите и целите на потенциалните партньори – "Местна инициативна група Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана" и МИГ Молизе версо ил 2000, регион Молизе, МИГ Фиор Д’Оливи и МИГ Мурджия Пю от регион Пулия, Италия, за устойчиво местно развитие и европейска идентичност чрез използване на подходящи транснационални съвместни продукти и инструменти.

Очаквани резултати от проекта:

Очакваните резултати от изпълнението на подготвителния проект са в следните направления:
• Ангажира местна общност за идеите на проекта
• Идентифицирани и анализирани европейски практики за устойчиво развитие и тяхната приложимост на локално ниво за територията на „МИГ – Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“;
• Проучени, анализирани и изведени местни дадености, продукти и социално-икономически сектори на територията на „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” с потенциал за осигуряване на
устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество
• Подбрани и предложени цели и подходящи варианти на дейности за постигане им, методи за изпълнение, възможни съвместни продукти и други параметри на бъдещия проект за сътрудничество;
• Осъществени консултации по създаване на партньорство за бъдещ проект, предложения за варианти на бъдещия проект за сътрудничество, необходими нормативни становища, съгласувания и други
във връзка с бъдещия проект за сътрудничество.
• Осъществена среща с потенциалния партньор и обсъден вариант на бъдещия проект за транснационално сътрудничество – възможни цели, съвместни продукти, очаквани резултати и въздействие
• Разработен проект за транснационално сътрудничество
• Повишена информираност на местната общност и осигурена публичност на помощта на ЕС, ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020 г.