МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Проучвания

"Проучване на потребностите от услуги и свързаната с тях инфраструктура в селата на територията на МИГ и възможности за финансиране по Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"
2022, по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 
 
 
"Проучване и анализ на въздействието на ЕСИФ и ОСП върху територията на СНЦ „МИГ – Дряново-Трявна в сърцето на балкана“ за устойчивото и интегрирано развитие на територията"
2022, по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 
 
 
„Проучване на възможностите за развитие на неземеделски икономически дейности на територията на МИГ: състояние, насоки и добри европейски практики“,
2020 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 
 
 
„Анализ и проучване на възможностите за развитие на иновативни туристически услуги и атракции, анимиране на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“,
2020 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 
 
 
„Проучване относно информираността относно СВОМР и работата на МИГ“,
2020 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 
 
 
"Проучване и определяне на местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана"
2019 г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-20/ 22.04.2019г.  за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ и изпълнението на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
 
 
 
„Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагането на СВОМР на територията на МИГ“, 2019 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 
 
 
„Проучване на възможностите за развитие на неземеделска икономическа дейност на територията на МИГ, състояние, насоки и добри европейски практики“, 2019 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 
 
 
„Анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в община Дряново и община Трявна“, 2019 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.
 

„Проучване на икономическата активност на младите хора до 29 години, в т.ч. и уязвимите групи и възможностите им за реализация на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

„Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагане на стратегията за ВОМР  на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

„Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ „Дряново – Трявна -  сърцето на Балкана“, 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

„Анализ „Социално икономически възможности на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана за формиране на добавена стойност при производството и реализацията на местни продукти и увеличаване дела на земеделските продукти“, 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

Проучвания и анализи на територията, Проследяване мнението на общността, Януари 2017 г., по договор № РД 50-110/17.08.2016г., по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

Проучвания и анализи на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", 2016 г., по договор № РД 50-110/17.08.2016г., по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г.