МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Проучвания

 

„Проучване на икономическата активност на младите хора до 29 години, в т.ч. и уязвимите групи и възможностите им за реализация на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

„Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагане на стратегията за ВОМР  на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

„Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ „Дряново – Трявна -  сърцето на Балкана“, 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

„Анализ „Социално икономически възможности на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана за формиране на добавена стойност при производството и реализацията на местни продукти и увеличаване дела на земеделските продукти“, 2018 г., по Споразумение № РД 50-45/30.04.2018г., по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

Проучвания и анализи на територията, Проследяване мнението на общността, Януари 2017 г., по договор № РД 50-110/17.08.2016г., по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г.

 

Проучвания и анализи на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", 2016 г., по договор № РД 50-110/17.08.2016г., по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г.