МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Актуална информация по процедура BG06RDNP001-19.115 „МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018“

Във връзка с публикувана обява за прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" по процедура BG06RDNP001-19.115 „МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018“ с два срока за прием, ви уведомяваме, че финансовия ресурс е изчерпан при първия период на прием до 02.12.2018 г. и втори по същата процедура няма да бъде активиран.

 

Актуална информация по процедура BG06RDNP001-19.115 „МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018“