МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.504 Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.504 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 06.04.2021 г. в ИСУН2020.

Екипът на Сдружение „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани всички заинтересовани страни да вземат участие в общественото обсъждане.

Обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.504 Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“