МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Информационна кампания във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

П О К А Н А

до всички потенциални бенефициенти и заинтересовани лица по процедурата

 

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обяви процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с краен срок за кандидатстване 30.10.2019 г.

Във връзка с процедурата ще бъде проведена разяснителна информационна кампания чрез:

  • Публикуване на информация в сайта на сдружението http://mig-dryanovo-tryavna.eu, в местни и регионални медии;
  • Срещи между потенциални бенефициенти и експерти от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – по график в периода 15.08.2019 г- 30.09.2019 г.: всеки четвъртък в офиса на МИГ в град Дряново и всеки петък в офиса на МИГ в град Трявна;
  • Информационна среща с всички заинтересовани лица по процедурата, която ще се проведе на 10.09.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ /гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172/.

Съгласно чл.26, ал.8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане срока на кандидатстване на адрес: migdt@abv.bg .

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

Инж. МИРОСЛАВ СЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

НА „МИГ – ДРЯНОВО  - ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

 

 

Информационна кампания във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР
 Покана за информационна кампания