МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Конкурс за външни експерти - оценители със срок за прием на документи 08.10.2018 г.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА"

 

На основание чл. 5 от Вътрешните правила за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения, с цел последващо финансиране по мерки, включени в стратегията за ВОМР на сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, МИГ "Дряново – Трявна в сърцето на Балкана" кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти – оценители.

 

1.      Дейност на външните експерти - оценители

Външните експерти - оценители могат да участват в КИП /оценителните комисии като членове с право на глас, резервни членове или помощник - оценители. Членовете на КИП участват в дейността по оценка и класиране на проектни предложения, подадени по обявени от МИГ процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от СВОМР на МИГ " Дряново – Трявна в сърцето на Балкана ". Те участват в дейността по оценка и класиране на постъпилите в срок проектни предложения, в т.ч.: проверка за административно съответствие и допустимостта, техническа и финансова оценка, класиране на подадените проектни предложения и изготвяне на оценителен доклад.

Помощник - оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията. Работният език в процеса на оценка е български език.

Външните експерти - оценители, включени в състава на конкретна оценителна комисия са задължени да познават Насоките за кандидатстване по процедурата, вкл. ред за оценка на проектни предложения и вътрешните правила за работа на оценителната комисия, както и да ги спазват, да участват при провеждане на въвеждащо обучение за запознаване с начина на оценка на проектните предложения в ИСУН 2020 и присъствени заседания на КИП (ако е приложимо).

 Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за външни оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.

 

2.      Мерки от СВОМР, за които се набират външни експерти - оценители:

 

Код на мярката

Име на мярката

 
 

 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

 

1.1

Професионално обучение и придобиване на умения

 

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

 

4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

 

6.4.1

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

 

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

 

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

 

7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане  и възстановяване   на културното и природното наследство на селата.

 

8.5

Инвестиции подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

 

8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

 

 

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

 

109

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

 
 
 
 

 

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)

 

1

 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“

 

 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

 

1

„Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

 

2

„Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

 

3

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

 

4

“Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

 

 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

 

2.2

„Подобряване производствения капацитет в  МСП на територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

 
 

 

 3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за външните оценители: 3.1. Общи изисквания за допустимостта на кандидатите:

 3.1.1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;

 3.1.2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася към областта на професионалната им компетентност;

3.1.3. да не са поставени под запрещение;

3.1.4. да не са участвали в комисия за избор на стратегии по ПРСР 2014 -2020 г.;

3.1.5. да не заемат длъжност в управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. и ДФЗ, управляващия орган на ОПИК 2014 - 2020 г., управляващия орган на ОПОС 2014 - 2020 г. , управляващия орган на ОПНОИР 2014 - 2020 г. и управляващия орган на ОПРЧР 2014 - 2020 г., в случай, че са заявили участие в конкурса за избор на външни оценители на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от съответната програма.

 3.1.6. да притежават обща компютърна грамотност, позволяващи участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.

3.1.7. да участват при провеждане на въвеждащо обучение за запознаване с начина на оценка на проектните предложения в ИСУН 2020 и присъствени заседания на КИП (ако е приложимо).

 

3.2. Изисквания относно професионалната компетентност:

3.2.1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен„бакалавър" или „магистър" и притежавана специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления;

3.2.2. Най-малко 3 години опит в професионална област, включена в Списъка на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП (приложен към поканата), или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Когато изискването се доказва с опит в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки, е необходимо кандидатът да е участвал в минимум една оценка на проект или оферти за обществени поръчки.

 3.2.3.Допълнителни изисквания  към Кандидатите за оценка на проектни предложения по мерки:

-          Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства",

-          Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти";

-          Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности";

-          Мярка 2.2 " Подобряване производствения капацитет в  МСП на територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана "

следва да имат познания и/или професионален опит относно разработването/оценката на бизнес планове, като:

-          Познанията се доказват чрез придобита квалификация или преминати обучения/изучавани дисциплини или др. подобни в посочената област.

-          За наличие на професионален опит, е необходимо кандидатът да докаже, че е участвал в минимум една разработка или оценка на бизнес план.

 

 4. Необходими документи за участие в конкурса

4.1. Заявление за участие в конкурса - по образец, приложен към поканата. В заявлението се посочва мярката/мерките от СВОМР, по които кандидата заявява желание за участие в оценка на проектни предложения;

4.2. Декларация за доказване на съответствие с изискванията по т. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.,3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 - по образец, приложен към настоящата покана.

 4.3. Документи, доказващи съответствието с изискванията по т, 3.2.1.: Копие от диплома/дипломи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър ".

4.4. Документи, доказващи съответствието с изискванията по т. 3.2.2. относно опита на кандидата в посочените в заявлението области на компетентност или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки: Копия на трудова и/или служебна книжка и/или граждански договор и/или на отчети за изпълнение на дейности по граждански договори, подписани от одобряващо лице и/или други документи за доказване на най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.

4.5. Документи, доказващи съответствието с изискванията по т. 3.2.3. (приложимо за кандидати за оценка на проектни предложения по мерки 4.1, 4.2, 6.4.1, финансирани от ЕЗФРСР, мярка  2.2, финансирана от ОПИК 2014 -2020 г.) относно наличие на познания и/или професионален опит в разработването/оценката на бизнес планове: Копия на трудови/служебни книжки, длъжностни характеристики, договори и/или заповеди за участие в оценителни комисии за оценка на проектни предложения включващи бизнес планове, документи за придобита квалификация/преминати обучения, курсове и/или изучавани дисциплини, касаещи разработването ши оценката на бизнес план, и/или други еквивалентни документи.

4.6. Автобиография – по образец, приложен към поканата.

 

ВАЖНО:

 1) Представените копия на документи по т. 4.4. и т. 4.5. следва да позволяват идентификация на организацията/институцията, която ги е издала (бланка, подпис, печат). 2) Документи с декларативен характер и автобиография няма да бъдат зачитани за доказване на опита на кандидата.

3) Заявлението и придружаващите го документи се представят на български език.

 4) Документите се представят в оригинал или копия, заверени на всяка страница с думите "Вярно с оригинала" и подпис на кандидата;

5) Кандидатите носят отговорност за верността на заявените данни.

 6) В случай, че диплома за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация са издадени от други държави, кандидатът трябва да представи копие от съответния документ и от документ за признаването му на територията на Република България, издаден в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление 168 на Министерския съвет от 14.08.2000г. - заверени на всяка страница с думите "Вярно с оригинала" и подпис на кандидата.

7) Ако към заявлението са приложени документи, които са на чужд език, същите трябва да са представени в оригинал или копия, заверени на всяка страница с думите "Вярно с оригинала" и подпис на кандидата и да са придружени с официален превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление 184 на Министерския съвет от 1958г.

 

5. Ред за провеждане на конкурса:

Конкурсът за избор на външни оценители се провежда в съответствие с Раздел III Ред за провеждане на конкурса от Вътрешните правила за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения, с цел последващо финансиране по мерки, включени в стратегията за ВОМР на сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, публикувани на интернет страницата на Сдружението http://mig-dryanovo-tryavna.eu.

 Конкурсът ще се проведе на два етапа, както следва:

1.Проверка на документи за съответствие с посочените в поканата изисквания;

2. Изготвяне на списък с одобрените в резултат на проверката лица, които могат да бъдат включвани като външни експерти - оценители в състава на КИП.

Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление по образец за участие, приложение към настоящата покана.

 

ВАЖНО: Включването на лице в списъка с външни оценители не гарантира участието му в КИП.

 Изборът на външни оценители за конкретна процедура за прием на проекти по мерките от СВОМР се извършва от Председателя на Колективния управителен орган на МИГ, който определя със заповед лицата, които ще бъдат включени в състава на конкретна оценителна комисия съобразно предмета на мярката/процедурата и притежаваните от оценителите опит и квалификация, при спазване на принципите на недискриминация и равни възможности.

Членовете на КИП трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Те са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Те не могат:

 1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;

2. да имат интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;

3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и  отнемане на незаконно придобито имущество с кандидат или партньор в процедурата;

4. да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост. В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал. 4-9 на чл.16от ПМС 162 от 2016 г.

 

6. Срок за подаване на заявленията:

 За заявленията подавани на хартиен носител: до 08.10.2018г. – 17:00 часа

 За заявления, подадени по електронен път: до 08.10.2018 г. -  17:00 часа

 

7. Начин на подаване на заявленията

Заявленията за участие в конкурса могат да се подават по един от следните начини:

- лично, чрез куриер или по пощата на адрес:

 СНЦ "МИГ " Дряново – Трявна в сърцето на Балкана"

 ул. "Шипка" № 172

 5370 гр. Дряново

 

- по електронен път - на електронен адрес: migdt@abv.bg. Заявлението и приложенията към него следва да са подписани от кандидата и прикачени като сканирани копия в електронната кореспонденция/ формат PDF/.

 

8. Възнаграждение

 Възнагражденията на външните оценители се изчисляват на базата на оценен проект, вкл. възнаграждение за оценка на етап "Административно съответствие и допустимост" и оценка на етап "Техническа и финансова оценка". Възнаграждението се определя в зависимост от участието на оценителя в даден етап от оценката на конкретно проектно предложение. Възнагражденията на външните експерти - оценители, включени в състава на КИП, се определят на базата на единична цена за оценка на проект, одобрена в бюджета на МИГ " Дряново – Трявна в сърцето на Балкана " за всяка календарна година, в която оценителите участват в оценителни комисии.

 

 9. Документи, приложения към поканата:

9.1. Заявление за участие в конкурс за избор на външни експерти - оценители – образец;

9.2. Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в конкурс за

избор на външни експерти - оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ - образец;

9.3. Автобиография – образец;

9.4. Вътрешни правила за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения, с цел последващо финансиране по мерки, включени в стратегията за ВОМР на сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“;

 9.5. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление  125 на МС от 24.06.2002 г.. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;

 9.6. Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП;

 9.7. Образец на контролен лист за проверка на съответствието на кандидатите в конкурса с обявените изисквания.

 

 Приложенията към поканата може да изтеглите от тук.

 

МАРИЙКА МАРКОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КУО

НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

 Приложения към поканата