МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ПО ПОДМЯРКА 19.1

На 22.03.2023 година МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ подписа  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Основна цел на проекта: Разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г.

Специфични цели:

– Извършване на проучвания и анализи на целевата територия на проекта, необходими за подготовката на Стратегията за ВОМР.

– Популяризиране на процеса на разработване на стратегията за ВОМР сред местните общности от целевата територия на проекта;

– Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за ВОМР;

– Придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ, подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта, в рамките на следващите 6 месеца ще бъде изработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/, с която ще се кандидатства за финансиране по Интервенция II. Ж.5 – „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Конкретните финансиращи фондове и програми, цели, приоритети, интервенции и финансови параметри на Стратегията за ВОМР ще бъдат определени в хода на реализация на подготвителния проект на база задълбочени анализи на нуждите на територията и в консултации със заинтересованите страни – публични органи, икономически оператори и нестопански организации, както и при отчитане на условията на отделните програми и други документи, свързани с прилагането на подхода ВОМР.

Настоящият проект включва всички допустими дейности, съгласно Условията за кандидатстване, а именно:

– Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР- Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

– Проучвания и анализи на територията;

– Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

– Координация на изпълнението на подготвителните дейностите дейности и постигането на планираните цели.

Основният резултат от реализацията на проекта ще бъде разработена Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Тя ще предостави възможност на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на общини Дряново и Трявна да реализират свои инвестиционни намерения, а местните общности да се възползват от подобрените среда за живот и условия за развитие на бизнеса. В резултат на изпълнението на проекта ще бъде повишена обществената активност и създадени умения и капацитет сред местните общности за подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период 2023-2027 година.

 

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ПО ПОДМЯРКА 19.1
 Информация начало проект 19.1