МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" отвори втори прием по три процедури по ПРСР

От 01.09.2021 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" отвори втори прием по три процедури по мерки от Програмата за развитие на селските райони:
-   BG06RDNP001-19.504 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;
  BG06RDNP001-19.505 -   МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.2  "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти";
  BG06RDNP001-19.506   - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Подробности и документи за канидатстване по процедурите са публикувани в секция "Актуално" в сайта.