МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" удължава срока за кандидатстване по две отворени процедури

Днес, на свое заседание, Колективният управителен орган на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" взе решение за удължаване срока за кандидатстване с проекти по две отворени процедури.

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 2018 , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от СВОМР, е с първи краен срок за кандидатстване 03 декември 2018 г., 17:30 ч. Информация и кандидатстване - в ИСУН2020.

Пълният комплект документи е публикуван и в меню Изпълнение на Стратегията за ВОМР / ПРСР Мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" / Отворени процедури по мярка 7.2

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.115 по мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" 2018 , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от СВОМР, е с първи краен срок за кандидатстване 02 декември 2018 г., 17:00 ч. Информация и кандидатстване - в ИСУН2020. 

Пълният комплект документи е публикуван и в меню Изпълнение на Стратегията за ВОМР /ПРСР - Мряка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" / Отворени процедури по мярка 4.1

Информация за отворените процедури може да намерите в меню "Изпълнение на Стратегията за ВОМР" и в меню "Актуално" на нашия сайт.

МИГ