МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПНОИР

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG 05М2ОP001-3.013 МИГ „Дряново - Трявна - в сръцето на Балкана" – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони на територията на общините Дряново и Трявна", финансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 24.07.2019г.(включително) на електронна поща: migdt@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Приложени документи:

Обява

Условия за кандидатстване 

Приложения за попълване

Приложения за информация

Условия за изпълнение

Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПНОИР