МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПРЧР 04

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.076 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

На основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ проектът на документите е публикуван в ИСУН2020 на адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/aa6e076a-6a85-46f3-ba8f-4a74615b19c4. Новата функционалност на ИСУН2020 позволява на всеки регистриран потребител да изпраща директно чрез системата коментари и забележки по посочения проект на документи.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23.59 часа на 06.08.2019 г. чрез ИСУН2020, или на електронна поща: migdt@abv.bg .

Предложенията и коментарите, изпратени по електронна поща, следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения по процедурата: Договор, Приложения за информация, Приложения за попълване

Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПРЧР 04