МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обява за нов прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.622 - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.622

ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е: – осигуряване на подпомагане, насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост.

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ – общини Дряново и Трявна.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

I.Общи условия за допустимостта на получателите:

1. Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

2. „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е недопустим бенефициент по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР.

II. Специфични условия за допустимостта на получателите:

1. Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Предприятия /физически и юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

 

Кандидатите следва да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро. Кандидатите – земеделски производители, трябва да са регистрирани като земеделски стопани към датата на подаване на проектното предложение, съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

Получателите на финансова помощ трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление (за ЕТ и юридическите лица) на територията на действие на  МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – общините Дряново и Трявна.

 

Допустими дейности за финансиране са:

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

 

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

- Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

- Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

- Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

- Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

- Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

- Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

- Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

 

Допустими разходи по мярката са:

Разходи за материални инвестиции:

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

 

Разходи за нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 20.01.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 20.03.2023 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.07.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 10.01.2024 г.

3-ти период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 10.02.2024 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 31.03.2024 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  е: 100 000,00 лева (100 %), от които 90000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 10 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът за 1-ви период на прием по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.622 е: 100 000,00 лева (100 %), от които 90000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 10 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоеният финансов ресурс след приключването на първия прием – 100 000,00 лв.

 

Бюджетът по процедурата за 3-ти период на прием е: Неусвоеният финансов ресурс след приключването на втори прием – 50 225,00 лв.

 

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Размер на БФП за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия:

 – минимален  -   7 500,00 лв.

– максимален  - 50 000,00 лв.

  • Размер на БФП за проекти, представени от големи предприятия:

– минимален  -    6 000,00 лв.

– максимален  - 40 000,00 лв.

 

Минималният и максималният размер на общите допустими разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 15 000,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи: 100 000,00 лева.

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

1. Проектът предвижда въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и иновации в хранително-вкусовата промишленост макс. 10 т.

1.1.Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност мин с 10% на предприятието - 3 т.;

1.2.Проектът е иновативен за територията (по този подкритерии се има предвид иновация, различна от регистриране на местен продукт) на МИГ- 3т;

1.3.Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 4 т.

2. Проектът е за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна база макс. 10 т.

- предприятието произвежда до 25% - 0 т.;

- предприятието произвежда от 25 до 50% - 2 т.;

- предприятието произвежда над 50% - 5 т.;

- предприягието произвежда над 85 % - 10 т.

3. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти – 10 т.

4. Проектът предвижда инвестиции за развитие на производството на крайни продукти от местни суровини, които ще се реализират в туристическите обекти на територията на МИГ– макс. 20 т.

4.1.Наличие на договори за суровини, произведени от земеделски стопани от територията на МИГ – 10 т.

4.2.Наличие на договори с туристически обекти или специализирани магазини за

традиционни храни от територията – 10 т.

5. Проектът осигурява устойчива заетост в селските райони – макс. 15 т.

- за едно работно място – 5 т.,

- за две и повече работни места - 10 т;

- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.

6. Проектът е насочен към опазване на околната среда – 5 т.

7.Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или участие в семинар или друго обучително мероприятие) 10 т.

Общ брой точки: 80т.

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, обща крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по – голяма от 5 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

Лице/а за контакт и място за достъп до допълнителна информация:

 

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.622, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, "Разяснения по процедурата". Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

 

Лица за контакт:

Илияна Попова – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 583, е-mail: migdt@abv.bg

Зорница Златева – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 671, е-mail: migdt@abv.bg

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg ,
  • на електронната страница на  Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ;
  •  в офисите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, на адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ №170 и гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33.

 

Обява за нов прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.622 - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 Условия за кандидатстване нов прием 4.2

 Обява нов прием 4.2