МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Дата на обявяване : 20.04.2021 г.

Дата на приключване : 28.04.2021 г.

СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Дряново и Трявна, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-45/30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.; Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.;  Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 30.04.2018 г. до 30.09.2023 г.

С изменение на ПРСР 2014-2020 г., са осигурени допълнителни средства по подхода ВОМР, които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата. Те са предназначени за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и за допълнителни проекти от Стратегиите по мерките от ЕЗФРСР. За всеки МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 х.лв. за проекти към Стратегията /подмярка 19.2/ и до 144 х.лв. по подмярка 19.4. Допълнителните средства могат да бъдат използвани само за съществуващи в Стратегията мерки от ЕЗФРСР.

Съгласно чл.39, т.3 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР, промяна на подписаното Споразумение за изпълнени3е на Стратегията се допуска по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, спазвайки изискванията на чл.40 от същата.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 24.00 ч. на 27.04.2021 г. в централния офис на МИГ, гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 170 или на следната електронна поща: migdt@abv.bg .
Предложенията и коментарите може да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

На 28.04.2021 г. от 13.00 ч. в централния офис на МИГ /гр. Дряново, ул. „Шипка“ №170/ ще се проведе присъствено обществено обсъждане. Каним всички заинтересовани страни да вземат участие.

 

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР
 Мотиви за изменение на СВОМР

 Информация за индикатори на СВОМР към 19.04.2021