МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за информационни събития на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните информационни срещи през месец август 2023 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и отворените приеми по мерки от СВОМР, които ще бъдат проведени при следния график:

Информационни срещи за местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението

Дата и час

Място на провеждане

1

Отворени мерки от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

14.08.2023 / 14.00h.

Зала на НЧ, с. Гостилица, общ. Дряново

2

Отворени мерки от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

15.08.2023 / 14.00h.

Зала на кметство с. Царева Ливада, общ. Дряново

3

Отворени мерки от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

16.08.2023 / 11.00h.

Зала на НЧ "Пенчо Славейков" - гр. Трявна

4

Отворени мерки от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

17.08.2023 / 14:00h.

Офис на МИГ, гр. Дряново

5

Отворени мерки от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

18.08.2023 / 10:00h.

Зала на кметство гр. Плачковци, общ. Трявна