МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за Общо събрание на КВО

ДО:

Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”,

със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373

 

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган

От: Колективен Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ДРЯНОВО – ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”

в състав: Мирослав Семов, Манол Манолов, Силвия Кръстева, Виолета Коева, Даниел Бурмов, Тодор Тотев, Цветан Цонев

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

            С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение - “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана“ свиква Общо събрание на Колективен Върховен Орган на Сдружение “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана“.

Събранието ще бъде проведено на 25.06.2020 г. /четвъртък/ от 13:00 часа на адрес: гр. Дряново, ул. “Шипка“ № 172, зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

           

Събранието ще се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум;
  2. Представяне и приемане на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2019г.;
  3. Представяне и приемане на Годишен отчет за дейността на КУО за 2019 г.
  4. Представяне и приемане на Основни насоки и план за дейността на МИГ за 2020г.;
  5. Представяне и приемане на Годишен бюджет на МИГ за 2020г.;
  6. Представяне и приемане на Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2020г. по дейности;
  7. Представяне и приемане на Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2020г.
  8. Представяне и приемане на Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2020г.
  9. Освобождаване на член на КУО и замяната му.

 

Поканват се всички членове на Сдружение - “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

 

            Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 12:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

            Ако в горепосочения ден и час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

           

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  „ДРЯНОВО – ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”