МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за публично събитие

 

ПОКАНА

                                                                                                                      

ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

 

        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бенефициент: „ТЕРА ТРЕЙД“ ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“, в качеството си на изпълнител по „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“,  BG05M9OP001-2.104-0005, организира провеждането на публично събитие по текущото изпълнение на договор по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“. На срещата са поканени  представители на образователни институции и образователни експерти, работещи на територията на Община Дряново.

Тема на събитието: "Превенция на риска от отпадане на деца и младежи от образователната система и насочване към мерки за интеграция и приобщаване"

Дата на провеждане: 26.10.2022 год. /сряда/

Час на събитието: 13:30 часа

Място: сградата на Община Дряново

 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ с ДБФП BG05M9OP001-2.104-0005, по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“1

 Покана