МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за събитие - фестивал „Сърцето на Балкана“

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ с ДБФП BG05M9OP001-2.104-0005, по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана",
мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“
 
 
ТЕРА ТРЕЙД ЕООД
И
Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“
 
Ви канят на
 
ФЕСТИВАЛ „Сърцето на Балкана“ на територията на община Дряново,
с участието на представители на образователни и културни институции, работещи на територията на
общината, по текущото изпълнение на договор по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на
Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на
общините Дряново и Трявна“
 
Дата на провеждане: 17.11.2022 г.
 
Място на събитието: големия салон на НЧ „Развитие-1869“
 
Час на събитието : 15.30 часа
 
В Ритуалната зала на общината от 13:30 ч. в ще се проведе "Въвеждащо обучение за култура, традиции и
обичаи при ромската общност".
 
Заповядайте!
 Покана фестивал Тера Трейд