МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

ПОКАНА за участие в конференция на тема „Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година“

На 27.12.2018 г., от 10:00 до 17:00 часа, в залата на „МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“, находяща се в град Дряново на ул. „Шипка” №172, ще се проведе конференция на тема „Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година“.

Екипът, който организира събитието, е убеден, че Вашето участие би било от изключително значение за реализацията на идеите, заложени при създаването на „МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“.

Смятаме, че становищата, които бихте изразили по време на дискусиите в отделните модули на конференцията биха били от полза за общностите в общините Дряново и Трявна.

По време на конференцията ще бъде направен преглед на реализираното до момента от нас и ще бъдат представени предстоящите инициативи.  

 

С уважение:

Десислава Заевска

Изпълнителен директор

на „МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“

ПОКАНА  за участие в конференция на тема „Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година“