МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за за участие в двудневно обучение на екипа и членовете на Колективния Върховен Орган /Общо събрание/ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

П О К А Н А

за участие в двудневно обучение на екипа и членовете на Колективния Върховен Орган /Общо събрание/ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на двудневно обучение на екипа и членовете на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, свързано с представяне на мерките, на добри практики и оценка на проекти по Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Обучението на екипа и членовете на КВО ще се проведе на 27 и 28 юни 2019 г., 10:00ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172, по приложена програма.

 

Обучението се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.

В обученията ще бъдат представени:

  1. Мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.
  2. Добри практики от прилагане на подхода ВОМР.
  3. Работа с ИСУН: профили, оценителна сесия, оценка на проектни предложения – АСД и ТФО, оценителни листи, отчети и доклади на оценителя.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

Инж. МИРОСЛАВ СЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

НА „МИГ – ДРЯНОВО  - ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

 

Моля потвърдете участието си в обучението до 25.06.2019 г. на телефон 0877222456.

 

Покана за за участие в двудневно обучение на екипа и членовете на Колективния Върховен Орган /Общо събрание/ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
 Покана за обучението

 Програма за обучението