МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Проучване на нагласите на местната общност за програмeн период 2023 – 2027 г.

Информация за проучването

СНЦ МИГ “Дряново – Трявна” обхваща териториите на общини Дряново и Трявна и е неправителствена организация, регистрирана в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и в съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. – като потенциална местна инициативна група за прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР на своята територия.

През програмния период 2014 – 2020 г. МИГ изпълнява стратегия за ВОМР с финансиране от Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Околна среда“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За изготвянето на стратегия за ВОМР за територията на СНЦ МИГ “Дряново – Трявна” за програмния период 2023 – 2027 г., следвайки основния принцип на подхода ВОМР – „отдолу – нагоре“ е необходимо извършването на допитване до жителите от територията на МИГ относно тяхното мнение за съдържанието на стратегията за новия програмен период.

Проучването на мнението и на нагласите на местната общност от територията на СНЦ МИГ “Дряново – Трявна” относно приоритетите, целите, съдържанието и резултатите на стратегията за ВОМР се извършва по проект за изготвяне на стратегия за ВОМР на МИГ “Дряново – Трявна”, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Проучването цели получаване и използване на мнението на местните жители при изготвянето на стратегията за ВОМР за територията на СНЦ МИГ “Дряново – Трявна” за програмния период 2023 – 2027 г.

Мнението на жителите от територията ще бъде търсено през целия период на изготвяне на стратегита, като ще бъде отразявано своевременно в различните варианти на документа.

Проучването се извършва чрез попълване на специално изготвена анкетна карта, получената от която информация ще бъде използвана единствено в процеса на изготвяне на стратегия за ВОМР.

Проучването се извършва в съответствие с основните хоризонтални политики на Европейския съюз, а именно – равенство между половете, равни възможности и превенция на дискриминацията.

Анкетата се попълва анонимно и доброволно, като времето на попълване е около 10 минути.

Попълването се извършва като с произволен знак с химикалка се отбелязва предпочитания вариант на отговор, или където е необходимо, се изписва лично мнение или коментар. 

 

 

1
 Анкета

 Анкета