МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.351 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Разясненията по Процедура № BG06RDNP001-19.351  МИГ“Дряново – Трявна  - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са публикувани и в ИСУН2020.

РАЗЯСНЕНИЯ  по Процедура № BG06RDNP001-19.351  МИГ“Дряново – Трявна  - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.351 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“