МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.506 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.506 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

 

ВЪПРОС:

Във връзка с обявена процедура № BG06RDNP001-19.506 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по прием (втори) за 2021 г., бихме ли могли да кандидатстваме отново с проект за насърчаване и разнообразяване на неземеделските дейности на територията в сферата на ветеринарните услуги като имаме идея да закупим още машини/оборудване за дейността, различни от подаденият проект /заб.: по предишна процедура на МИГ по същата мярка/? Микропредприятието Гълъбови ЕООД е предприятие- партньор с Гълъбови Вет ООД, което не нарушава с нищо демаркацията от 200 000 евро deminimis.

ОТГОВОР:

Процедура № BG06RDNP001-19.506 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е с два крайни срока за кандидатстване, като в момента тече първи прием със срок до 30.06.2021 г. 17.00 часа. Съгласно Условията за кандидатстване,  т. 11 Допустими кандидати по процедурата са Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. В тази връзка, микропредприятие „ГЪЛЪБОВИ“ ЕООД е допустим  кандидат. Както посочвате в отправения въпрос, в случай, че са изпълнени условията от т. 16 Приложим режим на държавни/минимални помощи, кандидатът е допустим за финансиране по процедурата.

 

Разясненията са качени и в процедурата в ИСУН2020.