МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Разяснения по процедура BG06RDNP001-19.623 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В ИСУН2020 са публикувани разяснения по процедура BG06RDNP001-19.623 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Разясненията може да видите и в приложения файл.

 Разяснения 19.623