МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

ВАЖНО! УДЪЛЖЕН СРОК за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.080 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" удължава срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.080 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ до 17:30 ч. на 30.11.2019 г.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, “, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта на ОП РЧР.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  - общини Дряново и Трявна.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

Дейност 2. Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация (нова или повишаване на съществуваща);

Дейност 3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

Дейност 4. Наемане на работа на лице от целевата група (субсидирана заетост) - наемане на новоразкрито работно място;

Дейност 5. Оборудване, обзавеждане и адаптиране на новоразкритите работни места;

Дейност 6. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;

Дейност 7. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица.

 

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 400 000 лева.

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2019 г., 17:30 ч.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и http://mig-dryanovo-tryavna.eu

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

 

 

ВАЖНО! УДЪЛЖЕН СРОК за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.080 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“