МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Важно! Ново удължаване на сроковете за кандидатстване по отворени процедури

Уважаема Дами и Господа,

С решение на КУО на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", на основание чл. 11, ал.5 т.2 от ПМС 162/2016 г., срокът за кандидатстване по втори прием на процедури:

-        BG06RDNP001-19.621, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; Документи по процедурата тук.

-        BG06RDNP001-19.622, Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;Документи по процедурата тук.

-        BG06RDNP001-19.623, Мярка 6.4.1, „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;Документи по процедурата тук.

-        BG06RDNP001-19.378, Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти". Документи по процедурата тук.

е удължен до 10.01.2024 г. 17:00 ч.

 Обява удължен срок на втори прием по мярка 4.1 - нов

 Обява удължен срок на втори прием по мярка 4.2 - нов

 Обява удължен срок на втори прием по мярка 6.4.1 - нов

 Обява удължен срок на втори прием по мярка 8.6 - нов