МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Важно! Удължени са сроковете за кандидатстване по отворени процедури

С решения на КУО на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", на основание чл. 11, ал.5 т.2 от ПМС 162/2016 г., срокът за кандидатстване по втори прием на процедури:

-        BG06RDNP001-19.621, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;

-        BG06RDNP001-19.622, Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

-        BG06RDNP001-19.623, Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

-        BG06RDNP001-19.378, Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти".

е удължен до 31.10.2023 г. 17:00 ч.

 Обява удължен срок на втори прием по мярка 4.1

 Обява удължен срок на втори прием по мярка 4.2

 Обява удължен срок на втори прием по мярка 6.4.1

 Обява удължен срок на втори прием по мярка 8.6