МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

ВАЖНО за бенефициентите по договори в изпълнение на проекти по ОПНОИР към МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Указания от УО на ОПНОИР във връзка с допустимостта на разходите за оборудване и обзавеждане и прилажането на ДДС №20/14.12.2004г. от бюджетните организации

ВАЖНО за бенефициентите по договори в изпълнение на проекти по ОПНОИР към МИГ
 Писмо допустимост разходи оборудване и обзавеждане