МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.081 МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Тр

Съгласно т.24.4 от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидат в процедура може да иска разяснения по документите за кандидатстване в срок до 10 дни преди изтичането на срока за кандидатстване, но не по-късно от 13.03.2020 г. на е-mail: migdt@abv.bg

Разясненията се утвърждават от Председателя на МИГ “Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана  или оправомощено от него лице. Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 5 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от 5 дни преди изтичането на срока за кандидатстване – 18.03.2020 г.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

https://eumis2020.government.bg/ и http://mig-dryanovo-tryavna.eu.

 

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.081 МИГ
 Въпроси и отговори