МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Одобрен бюджет

Първочанално одобрен бюджет /финансов план/ на Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" с Решение №РД 09-360/13.04.2018 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020.