МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Информационна кампания във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

1. П О К А Н А до всички потенциални бенефициенти и заинтересовани лица по процедурата

 

2. Публикуване на информация в сайта на сдружението http://mig-dryanovo-tryavna.eu, в местни и регионални медии:

- Втори прием - Сайт на МИГ, Новини - 18.02.2020, Информационна кампания по Втори прием по Процедура за подбор на проекти по ОПНОИР

- Втори прием - портал Трявна - 18.02.2020, Информационна кампания във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проекти по ОПНОИР

- Втори прием - Сайт на МИГ - Новини - 18.02.2020, Втори прием по Процедура за подбор на проекти “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“

Сайт на МИГ - Новини, 12.09.2019, Информационна среща по ОПНОИР

- Сайт на МИГ - Новини, 27.08.2019, Информационна кампания във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР

Tryavna.eu, 19.08.2019, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

- Facebook.com/Областен информационен център Габрово, 19.08.2019, Процедура за подбор на проекти “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“

TNS - Нет Телевизия Трявна, 16.08.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проектни предложения по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

- Facebook.com/МИГ Дряново Трявна, 15.08.2019, Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

sf.mon.bg, 15.08.2019, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

- EUfunds.bg, 15.08.2019, МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“, С ПОДКРЕПАТА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

OPNOIR.bg, 15.08.2019, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Сайт на МИГ - Новини, 15.08.2019, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

3. Срещи между потенциални бенефициенти и експерти от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – по график в периода 15.08.2019 г- 30.09.2019 г.: всеки четвъртък в офиса на МИГ в град Дряново и всеки петък в офиса на МИГ в град Трявна;

Срещи по втори прием: в офиса на МИГ в град Дряново.

4. Информационна среща с всички заинтересовани лица по процедурата, която ще се проведе на 10.09.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ /гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172/.

- Презентация от информационната среща

Информационни срещи по втори прием:

- 19.02.2020 г., 15.00 ч., зала на ОбА - Трявна;

- 25.02.2020 г., 15.00 ч., зала на МИГ  - гр. Дряново.

5. Съгласно чл.26, ал.8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане срока на кандидатстване на адрес: migdt@abv.bg .