МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Отворена процедура по мярка ОПНОИР 01

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е да подкрепи социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати по процедурата са:

- Общините Дряново и Трявна;

- Детски градини;

- Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори са:

- Общините Дряново и Трявна;

- Детски градини;

- Училища;

- Юридически лица с нестопанска цел регистрирани в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Дейностите по процедурата са насочени към следните целеви групи:

∙ Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;

∙ Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

Процедурата е с два срока за подаване на проектни предложения:

  • 1-ви период на прием на проектни предложения: Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30 октомври 2019г., включително;
  • 2-ри период на прием на проектни предложения: Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31 март 2020г., включително (в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения).

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е 520 000,00 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е остатъчни средства след приключването на първия прием - 421 482.00 лв.

Финансовата помощ за дейностите е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Подаването на проектно предложение се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“: migdt@abv.bg.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и в ИСУН2020 в  в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/;

- в ИСУН2020 – https://eumis2020.government.bg