МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка ОП НОИР 01 „ Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“

1. Описание на целите и обхвата на мярката:

Мярката[1] се финансира от Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите” (с финансиране от ЕСФ) на ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Мярката има за цел да подпомогне децата и учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация. Усилията на Общинните Дряново и Трявна са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми на дадената малцинствена общност с помощта на нейни представители, били те от конкретен и/или от общ характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие.

 

Мярката допринася за изпълнение на   специфична цел:Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

Основната цел на операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ е: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са:

а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Мярката има за цел да  осигури ранно интегриране и равен достъп до образование на всички деца и ученици в т.ч. от етническите малцинства. С интервенцията по тази цел се очаква да бъде намален броя на обособените по етнически признак детски градини и училища, да бъде увеличен броя на интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и в същото време да им бъде осигурена среда, ориентирана към съхраняване на културната им идентичност, което се явява иновативен за територията подход за решаване на гореизложените проблеми на малцинствата.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ

 

2. Допустими получатели: Общините Дряново и Трявна; Детски градини; Училища.

 

Допустими партньори: Общините Дряново и Трявна; Детски градини; Училища; Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Допустимите получатели/партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ/МИРГ и да реализират проектите си към стратегиите по подхода ВОМР на същата територия.

Целеви групи по мярката:

 

•           Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;

•           Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

 

3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности, свързани с:

 

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ;
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно;
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на  практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);
 • провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

 • допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
 • привличане и включване  на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
 • хранене в училищата,
 • закупуване на учебни материали и пособия;
 • подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез  допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими разходи:

 

I. Разходи за персонал/участници в изпълнение на дейностите

1. Разходи за възнаграждения (включително допълнително материално стимулиране), както и осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.

2. Разходи за командировки, съгласно Наредбата за командировките в страната.

2.1. Разходи за „пътни“ на персонала, включен в точка 1.

2.2. Разходи за „дневни“ на персонала, включен в точка 1.

2.3. Разходи за „квартирни“ на персонала, включен в точка 1.

2.4. Пътни разходи за лицата от допустимите целеви групи. (извън случаите, в които е предоставен организиран транспорт).

II. Разходи за материали

1. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.

2. Разходи за дидактически материали (учебна литература, помагала, учебни и спортни пособия и др.).

3. Разходи за оборудване и обзавеждане (активи на стойност под прага на същественост).

4. Разходи за гориво (за служебен транспорт на организацията- бенефициент за изпълнение на дейности по проекта).

III. Разходи за услуги

1. Разходи за организиран транспорт при изпълнение на дейностите по проекта, където е приложимо.

2. Режийни разходи за помещенията, в които ще се изпълняват дейности по проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление, почистване и др.).

3. Разходи за изграждане на образователна ИКТ среда  (окабеляване на стаи/кабинети, свързаност на сървър с компютри в мрежа и др.) в училищата и детските градини.

4. Разходи за застраховки за лицата от допустимите целеви групи, където е приложимо.

5. Разходи за хранене в детските градини и училищата.

6. Разходи за  информация и комуникация.

IV. Разходи за провеждане и участие в мероприятия

1. Разходи за организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевите групи.

2. Разходи за участие в мероприятия на лицата от целевите групи.

V. Непреки разходи

1. Разходи за възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта, включително осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство. 

2. Разходи за командировки на екипа за организация и управление на проекта, съгласно Наредбата за командировките в страната.

3. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.                                                                                                                                                                                                  

4. Режийни разходи при ползване на офис за администриране на проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление и др.).

5. Разходи за наем на офис за администриране на проекта.

 

4. Финансови параметри за проектите :

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

5. Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

6. Размер на финансовата помощ

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 520 000 лв.

Финансовата помощ за един проект по тази мярка не може да надхвърля 100 000 лева.

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

7.1. Задължителни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

 

Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест  са гласувани от Комитета за наблюдение на ОП НОИР 2014 – 2020, съгласно чл.14, ал.2, т.1 и чл.26, ал.2 от ЗУСЕСИФ. В тази връзка, МИГ ще извършва подбор на проектни предложение в съответствие с критериите, определени в „Методологията за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в стратегията за ВОМР”, която е неразделна част от  Указания за стратегии по подхода „водено от общностите местно развитие.

7.2.  Специфични  критерии за оценка и тяхната тежест:

1. Проектът включва като целева група деца до 6 год.– 25 т.

2. Проектът включва дейности насочени към застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства или за отпаднали от училище  с цел реинтегриране в образователната система 25 т.;

3. Проектът включва дейности  насърчаващи участието  на родителите в образователния процес 25 т.;

4. Проектът включва провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност с цел преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност –– 25 т.

Общ брой точки от специфичните критерии за оценка: 100 т.

 


[1] Мерки“ по отношение на стратегиите за местно развитие се съотнася към „операции“ по отношение на ОП НОИР при програмиране на изпълнението на национално ниво. В настоящия документ е използвана думата „мярка“, в съответствие със съдържанието на стратегиите за местно развитие.