МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка ОПОС 109„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

1. Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите

Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние“.

Обхват на мярката:

Код на защитена зона

Име на защитена зона

Приоритет

Номер и наименование на мярка

Таксономия

Код на вид

Име на вид

Площ на вид (ха)

BG0000214

Дряновски манастир

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Бозайници

1307

Myotis blythii / Остроух нощник

2 094,30

BG0000399

Българка

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Бозайници

1324

Myotis myotis / Голям нощник

81,38

BG0000610

Река Янтра

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Бозайници

1307

Myotis blythii / Остроух нощник

344,11

BG0000214

Дряновски манастир

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Земноводни

1171

Triturus kare-linii (Triturus cristatus kare-linii)/ Голям гребенест тритон

778,54

BG0000214

Дряновски манастир

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis / Обикновена блатна костенурка

36,08

BG0000263

Скалско

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Земноводни

1171

Triturus kare-linii (Triturus cristatus kare-linii)/ Голям гребенест тритон

157,90

BG0000263

Скалско

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis / Обикновена блатна костенурка

0,97

BG0000281

Река Белица

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Земноводни

1171

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)/ Голям гребенест тритон

7,32

BG0000281

Река Белица

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis / Обикновена блатна костенурка

0,47

BG0000282

Дряновска река

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Земноводни

1171

Triturus kare-linii (Triturus cristatus kare-linii)/ Голям гребенест тритон

53,45

BG0000282

Дряновска река

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis/ Обикновена блатна костенурка

30,72

BG0000399

Българка

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis/ Обикновена блатна костенурка

0,31

BG0000610

Река Янтра

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Земноводни

1171

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)/ Голям гребенест тритон

165,06

BG0000610

Река Янтра

F2

М 109 - Инвестиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis/ Обикновена блатна костенурка

60,24

Забележка: Изключение по отношение на прилепите: Когато в рамките на една защитена зона са идентифицирани няколко вида прилепи, площите на отделните видове НЕ се сумират, а се взима най-голямата за групата прилепи (пещерни) площ

ОБЩА ПЛОЩ:

3 810,85

 

2.Допустими бенефициенти:

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и адрес на управление на територията на МИГ;
 • Общини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ
 

МИГ не е допустим получател.

 

3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

1. Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние;

2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние.

Посочените дейности не са изчерпателни. Окончателните допустими дейности за проектите, подавани в рамките на стратегия за ВОМР, ще бъдат част от указанията на УО за по чл. 37, ал. 1 по ПМС 161/2016 г.

Допустими разходи:

 1. Разходи за СМР.
 2. Разходи за материални активи.
 3. Разходи за нематериални активи.
 4. Разходи за услуги.
 5. Разходи за такси.
 6. Разходи за материали.
 7. Разходи за персонал.
 8. Разходи за провеждане и участие в мероприятия.
 9. Непреки разходи.
 10. Невъзстановим ДДС.
 11. Недопустими разходи.

Конкретните допустими за финансиране разходи ще бъдат допълнително определени в насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по ОПОС 2014 – 2020г.

 

В случай, че в стратегията са включени недопустими разходи, те не следва да са други освен, посочените в чл. 26 на ПМС 189/2016 г.

4.Финансови параметри за проектите

Максималният размер на допустимите разходи за проект е съгласно насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.

 

5. Интензитет на подпомагане (процент на съ-финансиране)

 

Процентът на съ-финансиране се определя в насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020г.

6. Размер на финансовата помощ

Бюджетът на тази мярка е в размер на 447 202.48 лева.

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

7.1. Задължителни критерии за оценка на проектите

 

Критерий

Максимален брой точки

1.

Съответствие и допълняемост

14

2.

Методика и работен план

16

3.

Трудности и рискове

2

4.

Капацитет на кандидата

5

5.

Устойчивост

9

6.

Финансова оценка

6

общо

52

 

 

Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение от задължителните критерии е 52. По съответните критерии, максималният брой точки е следният:

Няма да бъдат финансирани проектни предложения получили:

 • Общ брой точки по всички критерии по-малък от 31 точки;
 • Резултат по критерий „Съответствие и допълняемост“ по-малък от 8 точки;
 • Резултат по критерий „Методика и работен план“ по-малък от 10 точки;
 • Резултат по критерий “Трудности и рискове” по-малък от 1 точка;
 • Резултат по критерий „Капацитет на кандидата“ по-малък от 1 точка;
 • Резултат по критерий „Устойчивост“ по-малък от 3 точки;
 • Резултат по критерий „Финансова оценка“ по-малък от 4 точки.

 

7.2.  Специфични  критерии за оценка и тяхната тежест:

1. Проектът съответства на целите на ОПОС 2014 – 2020 г. и на СВОМР за запазване на биологичното разнообразие – 10 т.

2. Проектът се изпълнява от бенефициент  –  макс. 10 т.:

- Община – 10 т.;

- Юридическо лице с нестопанска цел - 5 т.

3. Видовете разходи по проекта съответстват на  посочените дейности – 8 т;

4. Налице е обоснована обвързаност между целите на проекта, включените дейности и резултатите – 10 т.;

5. Резултатите от изпълнение на  проекта подпомагат развитието на други сектори от територията (напр. развитие на туризма, развитие на услуги и др.) – 10 т.

Общ брой точки на специфичните критерии: 48т.

Общ брой точки от задължителни и специфични критерии: 100 т.